กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2562
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2562 (พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
รายละเอียดข่าว (8686)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2562    

นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ทั้ง 2 คน ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.ศศมนต อินทุภูติ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2562 จำนวน 90 ทุน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

ในการนี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2562

โดย นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ทุนละ 6,500 บาท จำนวน 2 ทุน คือ นางสาวภัสสราภรณ์ ใจอุ่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนายเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย คณะนิติศาสตร์ ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต
ข่าว : จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์

วันที่ประกาศข่าว : 14 ส.ค. 2562  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246