กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีและประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฎฐธิดา บางทราย และนางสาวอารียา แดงโสภา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาเกาหลี
รายละเอียดข่าว (8316)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส คว้ารางวัลประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลี    

นิสิต มมส คว้ารางวัลประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีและประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตจากสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการเขียนเรียงความภาษาเกาหลี และการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

อาจารย์ยู ฮี คย็อง อาจารย์ชาวต่างชาติประจำภาควิชาภาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันประกวดการเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณัฎฐธิดา บางทราย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาเกาหลี รับทุนเรียนภาษาเกาหลี 10 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยคย็องฮี สาธารณรัฐเกาหลี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอารียา แดงโสภา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาเกาหลี

นอกจากนี้ นิสิตยังได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวภัสราภรณ์ พลไตร นิสิตชั้นปี 3 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ซึ่งผลการแข่งขันดังกล่าวก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างมาก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.พ. 2562  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246