กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  ตำแหน่ง :
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (บลน.)
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7589)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    

   นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (บลน.) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน การลงทุนและความเสี่ยง กรรมการพัฒนาระบบ กรรมการอำนวยการ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสถาบัน

   นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรรับเชิญให้แก่องค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เคยได้รับรางวัลจากประธานตลาดหลักทรัพย์จากการสอบแข่งขันหลักสูตรการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์โดยได้คะแนนสูงสุด เป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ รางวัล ๑๐๐ เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รางวัลผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัล TEACHER OF THE YEAR  ธนาคารซิตี้แบงก์

   นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท WMSL ซึ่งเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านบริหารเงิน บริหารการลงทุน และความเสี่ยงภายใต้ผลิตภัณฑ์ BONANZA จนสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในไทยเหนือคู่แข่งระดับโลกโดยมีสถาบันการเงินการลงทุนต่างๆ ใช้บริหารเม็ดเงินลงทุนกว่า ๓.๗ ล้านล้านบาท ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น เป็นบริษัทแรกที่ได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้าไอที (FRIT PRIZE) บริษัทไอทีแรกได้รับรางวัลสุดยอด SME หมวดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และรางวัลชนะเลิศ Microsoft Hackathon for Windows 8 ได้รับคัดเลือกให้เป็น LOCAL HERO จากบริษัท IDC สหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัทอันดับที่ ๔๗ ของโลกที่ได้มาตรฐาน CMMi5 (V1.3) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เป็นต้น

   ด้วยความรู้ความสามารถ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็น “Professional Best” โดยทำให้เป็นตัวอย่างของการสร้างคนและองค์กรที่พร้อมจะเป็นหนึ่งในวิชาชีพและแบ่งปันองค์ความรู้ให้สังคมรอบข้างโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แด่ นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล และมหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป

วันที่ประกาศข่าว : 04 ธ.ค. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246