กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  ตำแหน่ง :
        ศาสตราจารย์ ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาภาษาเกาหลี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยซังมย็อง
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล Professor Cho, Hang Rok, Ph.D.
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7587)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    

   Professor Cho, Hang Rok, Ph.D. เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยย็อนเซ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชากฎหมายภาษาเกาหลีเพื่อการศึกษา จากภาควิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยดงกุก กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ปัจจุบัน Professor Cho, Hang Rok, Ph.D. ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาภาษาเกาหลี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยซังมย็อง และดำรงตำแหน่งคณบดีสถาบันการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยซังมย็อง กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

   Professor Cho, Hang Rok, Ph.D. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาเกาหลี และการพัฒนาครูผู้สอนภาษาเกาหลีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นสมาชิกคณะกรรมการเครือข่ายความสามัคคีระหว่างประเทศ สมาชิกคณะกรรมการคัดเลือกการศึกษาต่างประเทศ สถาบันสอนภาษาเกาหลี สมาชิกคณะกรรมการการประเมินผล สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานภาควิชาภาษาเกาหลี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยซังมย็อง คณบดีสถาบันการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยซังมย็อง คณบดีกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยซังมย็อง เป็นที่ปรึกษาการทดสอบความสามารถด้านภาษาเกาหลี ประธานสภาภาษาเกาหลี ได้รับรางวัล Prime Minister Award

   Professor Cho, Hang Rok, Ph.D. มีผลงานด้านการศึกษาภาษาเกาหลี การเรียนการสอนภาษาเกาหลี และการทดสอบความสามารถด้านภาษาเกาหลีหลายเรื่อง เช่น นโยบายการศึกษาภาษาเกาหลี ประเด็นหลักของการศึกษาภาษาเกาหลี สมาคมและวัฒนธรรมเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ การเดินทางเพื่อศึกษาวัฒนธรรมเกาหลี และทฤษฎีการศึกษาภาษาเกาหลี เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้เขียนบทความวิชาการ และคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

   จากที่กล่าวมา นับได้ว่า Professor Cho, Hang Rok, Ph.D. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาเกาหลี การทดสอบศักยภาพการเรียนรู้ภาษาเกาหลี รวมถึงส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาเกาหลีมาอย่างต่อเนื่องในเชิงนโยบายและการสร้างผลงานอันมีคุณูปการต่อการศึกษาภาษาเกาหลีหลายด้าน สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี เพื่อเป็นการประกาศยกย่องอัจฉริยลักษณ์ของ Professor Cho, Hang Rok, Ph.D. ให้เป็นที่ประจักษ์ และส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ยั่งยืนสืบไป

วันที่ประกาศข่าว : 04 ธ.ค. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246