กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  ตำแหน่ง :
        ศาสตราจารย์ประจำและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รายละเอียดข่าว (6906)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙    

   ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๔ สำเร็จ
การศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Post - Graduate Diploma, Science Information Specialists in Southeast Asia และ Master of Library Science วิชาเอก Information Science จาก University of the Philippines ด้วยทุนยูเนสโก (UNESCO) และยูเอนดีพี (UNDP) และระดับปริญญาเอก Doctor of Education จาก Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลียด้วยทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญๆ ได้แก่ รองอธิการบดี ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (คณบดี) ผู้อำนวยการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการบริหารสภาบรรณารักษ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือคอนซาล (Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL) กรรมการบริหารแผนกทฤษฎีและวิจัย ของสหพันธ์ระหว่างสมาคมและสถาบันห้องสมุด หรืออิฟลา (International Federation of Library Associations and Institutions)

   ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มีผลงานทั้งทางวิชาการและวิชาชีพที่โดดเด่นในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล ทั้งในบทบาทของผู้สอน นักการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาชีพ ผลงานการพัฒนาการศึกษาที่โดดเด่นอันถือเป็นนวัตกรรมการศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ของประชาคมอาเซียน คือ การจัดการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์ด้วยระบบการศึกษาทางไกลทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เป็นอาจารย์คนแรกในสาขาสารสนเทศศาสตร์ของประเทศที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เคยได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็น Talented People ด้านการเรียนการสอน และด้านการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา กรรมการ วิทยากร ให้กับสถาบันการศึกษา สถาบันห้องสมุด หน่วยงาน สมาคม องค์กรทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ

   ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญและความโดดเด่นของผลงานอันมีคุณูปการต่อวิชาชีพและสังคม ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ จึงได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องจากองค์การต่างๆ มากมาย อาทิเช่น รางวัล CONSAL XVI Outstanding Librarian Award – Gold Prize ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๕ จากสภาบรรณารักษ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๗๐ นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคนี้ และยังได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Institute of Library Science, University of the Philippines) เนื่องในโอกาสครบห้าสิบปีของสถาบัน ค.ศ. ๒๐๐๑ และบุคคลดีเด่นในวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๓๕

   ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์เป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่นทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและสากล สภามหาวิทยาลัยมหาสาคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ประสาทปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยสืบไป


วันที่ประกาศข่าว : 02 ธ.ค. 2559  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246