กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, พระธาตุนาดูนทองคำ,
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายตวง อันทะไชย
รายละเอียดข่าว (6904)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น    

   นายตวง อันทะไชย เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๕ ที่บ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   นายตวง อันทะไชย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ทั้งด้านองค์กรครู องค์กรประชาชนและด้านการเมือง ซึ่งจะเห็นได้จากประวัติการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านองค์กรครูและองค์กรประชาชน อาทิ ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เลขาธิการสมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ครูภาคอีสาน ที่ปรึกษาสภาองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ กรรมการที่ปรึกษาสหพันธ์ครูภาคอีสาน เป็นต้น  ด้านการเมือง อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานคณะกรรมาธิการสภาการศึกษา วุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเสรีภาพ วุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการไร้สถานะบุคคลในประเทศไทย และกรรมการอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

   ผลงานดีเด่นของนายตวง อันทะไชย ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นที่นำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบันคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวม จนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานกรรมการต่างๆ ในทางการเมือง โดยปัจจุบันได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งเป็นผู้ที่ศึกษาและผลักดันแนวคิดต่างๆ เข้าสู่นโยบายของรัฐ อาทิ แนวคิดการตรวจดีเอ็นเอสำหรับผู้ยากจนยากไร้ให้ได้รับสัญชาติไทย สู่นโยบายแห่งรัฐในปี ๒๕๕๓ อาชีวศึกษาสร้างชาติ จาก ROIET Dual System Model สู่นโยบายแห่งรัฐ ในปี ๒๕๕๘ และโรงเรียนเป็นนิติบุคคลในการควบคุมของรัฐ ในปี ๒๕๕๘ จากผลงานที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ จึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี ๒๕๕๗ รางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง

   ด้วยความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลงานอันโดดเด่นในการสร้างคุณงามความดีแก่สังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้ นายตวง อันทะไชย เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป


วันที่ประกาศข่าว : 02 ธ.ค. 2559  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246