กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
  ตำแหน่ง :
        ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (6903)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย    

  
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) และระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตประสานมิตร ระดับปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน TULS (การวางหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลีย ดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตร ที่ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ สังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ๓๙ ปี ๘ เดือน ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญ สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดระยะเวลาที่ทำงานได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านวิชาการและด้านการบริหารเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ สังคม และมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างสูง ดังนี้ ด้านวิชาการได้มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือตำราที่เผยแพร่และได้รับการอ้างอิงเป็นจำนวนมาก เป็นกรรมการต่างๆ อาทิ กรรมการพัฒนาหลักสูตร วิทยากรอบรม กรรมการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้านการบริหารได้เริ่มต้นทำงานในตำแหน่งนายทะเบียน หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประเมินผล รองประธานกรรมการโครงการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗) ก่อนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ๔ สมัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๙

   ผลงานที่มีความโดดเด่นของ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และนำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน คือ ในฐานะที่ได้รับตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม จึงสืบสานแนวคิดจากผู้บริหารคนเดิมที่จะแยกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นเอกเทศ ซึ่งจากความตั้งใจและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมืออย่างมุ่งมั่น จริงจังจากทุกฝ่าย ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอันมาก จนประสบความสำเร็จในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศสำเร็จภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๕๔ ก นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ แห่งที่ ๒๒ ของประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งถือว่าเป็นอธิการบดีคนแรกแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

   ด้วยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการและเป็นผู้บริหารที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามเหลือคณานับ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด เป็นผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบต่อไป


วันที่ประกาศข่าว : 02 ธ.ค. 2559  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246