กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ, ศิษย์เก่า,
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุดารัตน์ บุตรพรหม (ตุ๊กกี้)
รายละเอียดข่าว (2857)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓    

   นางสาวสุดารัตน์   บุตรพรหม (ตุ๊กกี้)  เกิดเมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๒๒  อายุ  ๓๑  ปี  ที่อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี  เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานาฏยศิลป์  จากคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปัจจุบันประกอบอาชีพพิธีกรรายการโทรทัศน์  และนักแสดงประจำบริษัท  Work Point  จำกัด  ได้รับรางวัลลูกกตัญญูประจำปี  ๒๕๕๓  จากสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

   นางสาวสุดารัตน์   บุตรพรหม  มีประสบการณ์ด้านพิธีกรรายการโทรทัศน์ หลายรายการ เช่น ชิงร้อยชิงล้าน  หม่ำโชว์  วงษ์คำเหลา  เดอะซีรี่ย์แฟกเทอรี่ที่รัก  แผงลอยคอยเก้อ  ระเบิดเถิดเทิง  ซิทคอมสั้น  เท่งโหน่ง  ผจญภัย  ด้านการแสดงภาพยนตร์  มีประสบการณ์แสดงเรื่อง แหยมยโสธร  เท่งโหน่งนังเลงภูเขาทอง  ว้อหมาบ้ามหาสนุก  ตุ๊กกี้เจ้าหญิงขายกบ  ฮักนะสารคาม  ส่วนด้านการเขียนหนังสือผลงานคือ  อักลี่  ตุ๊กกี้

   นางสาวสุดารัตน์   บุตรพรหม  เป็นผู้มีความสามารถในการนำเอาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจบันเทิงด้วยความรู้  ด้วนจินตนาการ  ด้วยการสร้างสรรค์  ด้วยอารมณ์ขันที่เหมาะสม  เป็นแบบอย่างของนิสิตสาขาศิลปกรรมและได้สละเวลาเป็นวิทยากรแก่นิสิตใหม่ในโอกาสปฐมนิเทศเสมอ

   นับได้ว่าเป็นศิษย์เก่าที่นำความภาคภูมิใจให้แก่สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเห็นควรยกย่องให้เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น  เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป


วันที่ประกาศข่าว : 23 พ.ย. 2554  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246