กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายธนชัย ไชยปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 และนายต้นตระกูล เปล่งรัศมี นิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง,นายอิทธิพล หลวงโปธา นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
รายละเอียดข่าว (10169)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ    นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564  เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 – 2565  และมอบโล่เกียรติยศ "เจิดจรัส 1 ทศวรรษ เยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ" จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ นายธนชัย ไชยปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 และนายต้นตระกูล เปล่งรัศมี นิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง,นายอิทธิพล หลวงโปธา นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

ภาพ : ธนชัย ไชยปัญญา / อิทธิพล หลวงโปธา
ข่าว : จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
ที่มา : กองกิจการนิสิต

วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ย. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246