กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญเงิน จากเวที Thailand Accounting Case Competition 2022
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวธนุตรา ช่วยเงิน 2. นางสาวสมปรารถนา ข้อยุ่น 3. นางสาวลักษิกา มูลศรี 4. นางสาวอุษณีย์ รังวิจี 5. นางสาวพัทธนันท์ แพรงาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขาวิชา การบัญชี
รายละเอียดข่าว (10139)

หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการบัญชี มมส คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากเวที Thailand Accounting Case Competition 2022    นิสิตสาขาวิชาการบัญชี มมส คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากเวที Thailand Accounting Case Competition 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในโอกาสที่คว้ารางวัลประเภทเหรียญเงิน  จากการแข่งขัน กรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 : Thailand Accounting Case Competition 2022

โดยส่งเข้าแข่งขันในชื่อ Alpha Team ประกอบด้วย นางสาวธนุตรา ช่วยเงิน นางสาวสมปรารถนา ข้อยุ่น ,นางสาวลักษิกา มูลศรี ,นางสาวอุษณีย์ รังวิจี ,นางสาวพัทธนันท์ แพรงาม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากจำนวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 94 ทีมจากทั่วประเทศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ

วันที่ประกาศข่าว : 05 ก.ย. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246