กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทองเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวแพรพลอย เทียมมาลา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
รายละเอียดข่าว (10118)

หัวข้อข่าว : มมส แสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา คว้าเหรียญทองเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20    มมส แสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา คว้าเหรียญทองเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

วันนี้ (23 สิงหาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2565 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรพลอย เทียมมาลา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ชนะการแข่งขันกีฬาเทควันโด ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทต่อสู้หญิง ไม่เกิน 57 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริม สำหรับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  จึงได้มอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับนางสาวแพรพลอย เทียมมาลา เป็นเงิน 20,000 บาท

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองกิจการนิสิต

วันที่ประกาศข่าว : 23 ส.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246