กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายสิทธิศักดิ์ ขำเกษม และ นางสาวสุทธิดา สมสอางค์ ร่วมกับ นางสาวสิริยากร นันตลาด และ นางสาวสุพิชชา สาฆ้อง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10083)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส คว้าเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565    นิสิต มมส คว้าเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565

นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

นายสิทธิศักดิ์ ขำเกษม และ นางสาวสุทธิดา สมสอางค์ นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นางสาวสิริยากร นันตลาด และ นางสาวสุพิชชา สาฆ้อง นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยได้นำผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยประเมินผลการฝึกกำลังนิ้วมือสำหรับการนวดไทย” เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในครั้งนี้ โดยมี อาจารย์ ดร.ปริญญ์ ชุปวา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผศ.พท.ป.วัลลภา ลีลานันทกุล หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาและนำทีมเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

นอกจากประสบการณ์ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม นิสิตยังได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการซึ่งเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 07 ส.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246