หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมจริยธรรมสื่อในยุคดิจิทัล สัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
  คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้...
  เชิญชวนร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการดนตรี...
  เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ QGIS
รางวัลกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2556
 
  รางวัลโครงงานสหกิจศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร...
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพร...
  รางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี ...
คณะวิทยาศาสตร์ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
 
  บรรยากาศทำฟันฟรี ที่ มมส วันที่สอง ประชาชนทยอยมาใช...
  รายการอีสานวันนี้ NBT สัมภาษณ์สด มมส ลงนาม การอนุญ...
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัด KM
ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มมส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557
 
  มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557
  โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่า­งซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
  มมส ร่วมจัดอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการตลาด­ข้าวหอมมะลิแก่ผู้ประกอบการจังหวัดมหาสารค­าม
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการดนตรีสากลและทางขับร้องประสานเสียง   (อ่าน 22) 
ขอแจ้งการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะการบัญชีและการจัดการ  (อ่าน 26) 
เชิญชวนเข้าร่วมวรรณกรรมวิจารณ์ ชวนเสพบทกวี สัมผัสสุนทรีย์แห่งถ้อยคำจากกวีซีไรต์กับกิจกรรมวรรณกรรมวิจารณ์  (อ่าน 36) 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ด่วน) เรื่องการระวังป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 89) 
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ ในหัวข้อ หุบเขาไดโนเสาร์ ภายใต้โครงการลานสานฝัน ตลาดนัดศิลป์ไดโนเสาร์  (อ่าน 91)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการดนตรีสากลและทางขับร้องประสานเสียง   (อ่าน 22) 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ด่วน) เรื่องการระวังป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 89) 
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ ในหัวข้อ หุบเขาไดโนเสาร์ ภายใต้โครงการลานสานฝัน ตลาดนัดศิลป์ไดโนเสาร์  (อ่าน 91)
ร่วมรณรงค์ในให้การให้ความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิด เตือนใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่...เอดส์ ของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 67)
โครงการกองกิจการนิสิต ประจำเดือน เมษายน 2557  (อ่าน 202)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   (อ่าน 48) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกร  (อ่าน 29) 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครสอบคักเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 39) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (อ่าน 29) 
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติงาน ณ สถานีปฏิบัติงานนาดูน)   (อ่าน 56) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า (Incubator Shaker) แบบควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่าง 10-60 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ของคณะวิทยาศาสตร์  (อ่าน 15) 
เปิดสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 25 รายวิชา ของสำนักศึกษาทั้วไป   (อ่าน 27)
เปิดสอบราคาซื้อรถโดยสารบรรทุก ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3  (อ่าน 14)
ให้เสนอแนะ หรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อชุดตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 4 ชุด ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน 2557  (อ่าน 21)
เปิดสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 13 เครื่อง คณะนิติศาสตร์  (อ่าน 38)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   5,663,956  คน
ผู้ชมออนไลน์   23  คน