หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
 
  ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี 60 ปี เกษียณอายุราชการ
  ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ วิสัยทัศน์การศึกษาศิลปะร่...
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบา...
รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายด้านสุขภาพในประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
  นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล คุณวันวิสา ยอดสันเทียะ แ...
  รางวัลที่ 1 การประกวดออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ของแก้ว T...
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้น ระดับน...
มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานวิจัย APAC-PH คร...
  พิธีเปิดป้ายศูนย์วิทิสาสมาธิ 1 โรงเรียนบ้านโคกบัวค...
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธีไหว้...
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธี “ไห...
 
  มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม”
  มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย
  มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษวิสัยทัศน์การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในบริบทความสัมพันธ์ไทย ลาว และ จีน  (อ่าน 11) 
ขอเชิญร่วมงานประชุม 4th International Conference on Information Technology and Business (ICITB 2018)   (อ่าน 8)
ขอเชิญร่วมงานประชุม 10th Asian Medical Education Association (AMEA) Symposium   (อ่าน 9)
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย อบรมวันที่ 23-25 พย. 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 59)
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ IEEE PES Generation Transmission and Distribution (GTD) Grand International Conference and Exposition Asia 2019 วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2562  (อ่าน 39)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562  (อ่าน 93)
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนอาจารย์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562  (อ่าน 100)
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562  (อ่าน 57)
เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 125)
ประชาสัมพันธ์ทุน Junior Research Fellowship Program for Thailand 2019 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม 2561  (อ่าน 71)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ครั้งที่ 130/2561  (อ่าน 115) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 56) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 129/2561  (อ่าน 181)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 128/2561  (อ่าน 80)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 127/2561  (อ่าน 116)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ครั้งที่ 130/2561  (อ่าน 115) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 56) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 129/2561  (อ่าน 181)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 128/2561  (อ่าน 80)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 127/2561  (อ่าน 116)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2562 สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี ระดับชั้นปี 3 – 4 และปริญญาโท – เอก ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ‬  (อ่าน 3) 
ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษวิสัยทัศน์การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในบริบทความสัมพันธ์ไทย ลาว และ จีน  (อ่าน 11) 
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย อบรมวันที่ 23-25 พย. 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 59)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น Winter Abroad at Yonsei ณ ประเทศเกาหลีใต้  (อ่าน 47)
หลักเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)  (อ่าน 135)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญร่วมกิจกรรม : สำนักฯ รักษ์โลก กับ MSU Library Go App  (อ่าน 8) 
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต สมัครเข้าร่วมโครงการระยะสั้น CommTECH Camp Insight 2019  (อ่าน 1) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2562 สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี ระดับชั้นปี 3 – 4 และปริญญาโท – เอก ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ‬  (อ่าน 3) 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี และพิธีกตัญญูคุณูปการแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561  (อ่าน 44)
การแข่งขัน MJII Robofighto Competition 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 ตุลาคม 2561  (อ่าน 43)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,765,743  คน
ผู้ชมออนไลน์   3
 
Logo Msu Msu 50