หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
 
  มมส ขอเชิญชวนร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อช่วยเห...
  สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศตารางเข้าทดสอบ MSU IT Exit ...
  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยา...
รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559
 
  ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก...
  ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติ...
  ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มห...
วันนี้ วันพุธ พบ ตลาดนัดสีเขียว ที่ มมส
 
  สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนร...
  มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหารา...
  อาจารย์โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) รับรางวัลครูภ...
รายการ เก็บตก มมส (15 มกราคม 2560)
 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
  มมส ร่วมงานแถลงข่าวบุญเบิกฟ้าและกาชาด ปี 60
  มมส จัดโครงการค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (ESARN TO ASEAN)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญเข้าร่วม เทางาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20  (อ่าน 2) 
แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ครั้งที่ 2  (อ่าน 38) 
ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารพลศึกษา  (อ่าน 17) 
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมวาร (100 วัน)  (อ่าน 21) 
ขอเชิญนิสิต บุคลากร มมส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลของขวัญ Forest for You  (อ่าน 54)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป  (อ่าน 55)
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Education 2017  (อ่าน 101)
งานนิทรรศการการศึกษา ASEAN Campus Expo 2017 ณ ประเทศอินโดนีเซีย  (อ่าน 187)
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา QS in conversation จัดวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ITC Rajputana Palace, Jaipur ประเทศอินเดีย  (อ่าน 95)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 หัวข้อวิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ (Holistic Research for Benefit of Mankind)  (อ่าน 109)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560  (อ่าน 204)
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560  (อ่าน 148)
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560  (อ่าน 98)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 หัวข้อวิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ (Holistic Research for Benefit of Mankind)  (อ่าน 109)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน จากสถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (อ่าน 293)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 15) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 101-2559 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ หรือ สาขาแฟชั่นดีไซน์ หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 8) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 128-2559 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 7) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 125-2559 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (อ่าน 10)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เฉพาะพนักงานที่จ้างจากเงินรายได้) ครั้งที่ 6/2560  (อ่าน 239)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชั้น 4-7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 2) 
เปิดสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการใหญ่ จำนวน 1 งาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 10) 
เปิดสอบราคาซื้อเครื่องคีย์ออสสำหรับนักศึกษาและผู้ค้าของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เครื่อง  (อ่าน 32)
เปิดสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  (อ่าน 17)
เปิดสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ของสำนักศึกษาทั่วไป  (อ่าน 85)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ม.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 1412)
ม.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 223)
ม.มหาสารคาม รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 193)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรพระพิฆเนศวร ประจำปีการศึกษา (รอบที่ 1-3)  (อ่าน 334)
คณะแพทยศาสตรต์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 12  (อ่าน 1996)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 15) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 101-2559 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ หรือ สาขาแฟชั่นดีไซน์ หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 8) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 128-2559 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 7) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 125-2559 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (อ่าน 10)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เฉพาะพนักงานที่จ้างจากเงินรายได้) ครั้งที่ 6/2560  (อ่าน 239)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,329,584  คน
ผู้ชมออนไลน์   3