หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ
 
  เชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการชุดของสะสม The Collection ...
   เปิดรับสมัครนักเรียน ป.4 - ม.3 จำนวน 20 คน ตั้งแต...
  ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมและบริการการออกกำลังกา...
รางวัลแชมป์นวัตกรรมช่วยผู้พิการทางสายตา พร้อมด้วยอีก 2 รางวัลพิเศษ
 
  ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทย...
  รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักรา...
  รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ...
บรรยากาศรับรายงานตัวนิสิตใหม่ มมส วันสุดท้ายคึกคัก
 
  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจ...
  มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิท...
  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจ...
ข่าวเก็บตก : ม.มหาสารคาม จัดประกวดเทพีสงกรานต์ประเ...
 
  MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2559
  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจและต้อนรับการรายงานตัวใหม่ (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
  มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมทุนภายใต้กองทุนนิวตันระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย  (อ่าน 2) 
เปิดรับสมัครนักเรียน ป.4 - ม.3 จำนวน 20 คน เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม นี้ ร่วมเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ไดโนเสาร์ภูน้อยตามรอยนักบรรพชีวินวิทยา  (อ่าน 15) 
สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งงดบริการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 เนื่องในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์  (อ่าน 9) 
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  (อ่าน 7) 
สำนักวิทยบริการ ขอแนะนำและขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL)  (อ่าน 9) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “The 2nd Symphonit 2016 Embracing Diversity for Better Tourism Futures  (อ่าน 1) 
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมทุนภายใต้กองทุนนิวตันระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย  (อ่าน 2) 
เปิดรับสมัครนักเรียน ป.4 - ม.3 จำนวน 20 คน เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม นี้ ร่วมเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ไดโนเสาร์ภูน้อยตามรอยนักบรรพชีวินวิทยา  (อ่าน 15) 
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Genomics and Genetics Conference 2016  (อ่าน 14) 
เชิญชวน ส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วม งานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 <ส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม ส่งภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559>  (อ่าน 191)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

เชิญชวน ส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วม งานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 <ส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม ส่งภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559>  (อ่าน 191)
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภททุนทั่วไป  (อ่าน 113)
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016) และระดับนานาชาติ (IC2IT 2016)  (อ่าน 419)
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 316)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วิจัยชุมชน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 90) 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2559  (อ่าน 63) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 26/2559 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา   (อ่าน 74) 
กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   (อ่าน 41) 
สำนักวิทยบริการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 140)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงอาหารสำหรับนิสิตและบุคลากร จำนวน 1 งาน ของคณะการบัญชีและการจัดการ  (อ่าน 40)
เปิดสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาต้อกระจกผ่านกล้อง จำนวน 2 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 21)
เปิดสอบราคาจ้างงานปรับปรุงฝ้าเพดานหอพักบรบือ จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่  (อ่าน 23)
เปิดสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างหอพระและศาลาราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2 ) ของคณะพยาบาลศาสตร์  (อ่าน 38)
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างหอพระและศาลาราย จำนวน 1 งาน ของคณะพยาบาลศาสตร์  (อ่าน 16)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. รับสมัครศึกษาต่อ
 2. ทุนการศึกษา
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 7804)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 2)  (อ่าน 122) 
คณะเทคโนโลยี ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (โครงการเพชรเทคโนโลยี) ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 87)
โครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 27-29 เมษายน 2559  (อ่าน 372)
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 1319)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

เชิญชวนนิสิตร่วมส่งผลงานในการประกวดออกแบบ LOGO : เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  (อ่าน 85)
เชิญชวน นิสิต เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าวในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11 ในหัวข้อ : สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand ชิงเงินรางวัลกว่า 1,000,000 บาท  (อ่าน 74)
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับปริญญาตรี เข้าร่วมชิงทุนรางวัลในโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 2 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล  (อ่าน 148)
นิวซีแลนด์เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาแบบเต็ม New Zealand - ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) ปี 2559  (อ่าน 189)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  (อ่าน 117)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วิจัยชุมชน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 90) 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2559  (อ่าน 63) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 26/2559 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา   (อ่าน 74) 
กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   (อ่าน 41) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 232)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “The 2nd Symphonit 2016 Embracing Diversity for Better Tourism Futures  (อ่าน 1) 
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมทุนภายใต้กองทุนนิวตันระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย  (อ่าน 2) 
เปิดรับสมัครนักเรียน ป.4 - ม.3 จำนวน 20 คน เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม นี้ ร่วมเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ไดโนเสาร์ภูน้อยตามรอยนักบรรพชีวินวิทยา  (อ่าน 15) 
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  (อ่าน 7) 
สำนักวิทยบริการ ขอแนะนำและขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL)  (อ่าน 9) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสาร ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี)  (อ่าน 29)
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี)  (อ่าน 28)
เชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการชุดของสะสม The Collection Exhibition ครั้งที่ 1  (อ่าน 43)
ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกิจจกรรม โครงการส่งเสริมและบริการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ลานอาคารพลศึกษา ลานแอโรบิก และสระว่ายน้ำ  (อ่าน 170)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   7,549,511  คน
ผู้ชมออนไลน์   20