หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 38) (ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565)   (อ่าน 32) 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม 2565   (อ่าน 4) 
  โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ในวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.30-14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 12) 
  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Finding the Unicorn   (อ่าน 6) 
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 37 (ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565)   (อ่าน 81)
  ผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่2/2565   (อ่าน 44)
  สำนักวิทยบริการ มมส แจ้งการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19   (อ่าน 64)
  สำนักวิทยบริการ มมส แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมห้องสมุดพบคณะรูปแบบออนไลน์   (อ่าน 35)
  ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)   (อ่าน 146)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 71)
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2564   (อ่าน 48)
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564   (อ่าน 37)
  ประกาศจากงานบริการหอพักนิสิต ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564   (อ่าน 39)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการพัฒนาของสหประชาชาติ (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   (อ่าน 104)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณครูภูมิศาสตร์และสังคมศึกษาทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 ผ่านออนไลน์ Zoom   (อ่าน 119)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 35) (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564)   (อ่าน 321)
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)   (อ่าน 1400)
  ประกาศเรื่องการยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (3/2563)   (อ่าน 667)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต (ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564)   (อ่าน 233)
  ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 790)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 1200) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,207,724  คน
ผู้ชมออนไลน์   1