หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน ประเภทโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   (อ่าน 43)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนุบสนุน ประเภทโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเสาหลักของภาคอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   (อ่าน 30)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน ประเภทโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   (อ่าน 26)
  MSU Book Fair 2023 : MSU BOOK CAMPing 6-9 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.00 - 20.00 น.) ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 19)
  ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565   (อ่าน 73)
  ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ. 2565   (อ่าน 50)
  สำนักวิทยบริการ มมส แจ้งสมาชิกห้องสมุดควรรู้   (อ่าน 37)
  ขอเชิญร่วมรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   (อ่าน 94)
  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 69)
  เปิดรับสมัครการประกวด Cover Dance Cosplay ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565   (อ่าน 72)
  แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 95)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565   (อ่าน 68)
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “พระธาตุนาดูนทองคำ” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2565   (อ่าน 61)
  ประกาศผลการพิจารณาตัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ประจำปี 2565   (อ่าน 57)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 47)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio   (อ่าน 576)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio (โครงการรับนิสิตพิการ)   (อ่าน 161)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เนื่องด้วยผลกระทบจากอุทกภัย (ประกาศ ณ วันที่ 14 ต.ค. 65)   (อ่าน 1397)
  งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดจองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 213)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   (อ่าน 308)
  ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 1354)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 1350) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,797,476  คน
ผู้ชมออนไลน์   2