หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  TRUE MOVE H แจกซิมแบบเติมเงิน ฟรี! เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ทางการศึกษา (.ac.th, edu) โดยไม่เสียค่าบริการ   (อ่าน 1) 
  ประกาศ ทุนอุดหนุนการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (อ่าน 3) 
  สืบค้นหางานวิจัย วิทยานิพนธ์ได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเข้าห้องสมุด   (อ่าน 19) 
  สำนักวิทยบริการ ขอเชิญเข้าชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่   (อ่าน 6) 
  กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 67) 
  ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนท่านสราวุธ เบญจกุล ประจำปีการศึกษา 2563 (รับสมัคร 29 มิ.ย. - 17 ก.ค. 63)   (อ่าน 73)
  กิจกรรมแนะแนวออนไลน์ เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส Campus France Virtual Fair 2020   (อ่าน 24)
  การประกวดแข่งขัน PIM Young Chinese Voice Contest 2020   (อ่าน 13)
  แจ้งรักษาสิทธิประโยชน์ของนิสิตที่ยังไม่ได้คืนหนังสือตามกําหนดหรือมีค่าปรับหนังสือเกินกําหนด   (อ่าน 20)
  แนะนำระบบสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สําหรับอาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย   (อ่าน 25)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) (นิสิตเตรียมความพร้อมในการเรียนในที่ตั้ง)   (อ่าน 63)
  โครงการประกวดนวัตกรรมดิจิทัลระดับโลก World Summit Award 2020   (อ่าน 21)
  ขอความร่วมมือนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ตอบแบบสำรวจเรื่อง “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” (ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)   (อ่าน 24)
  ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563   (อ่าน 393)
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ในระบบออนไลน์ (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 63)   (อ่าน 55)
  ตารางการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2563   (อ่าน 2552)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563   (อ่าน 753)
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ   (อ่าน 71)
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยเรียนผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (อ่าน 226)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสมัครขอรับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 214)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 137)
  คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,Kongunadu Arts and Science College, Einstein Research Academy (ERA), India, Jenderal Soedirman University, Indonesia จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ The 7th International Conference on Food Agr   (อ่าน 112)
  ขอแสดงความยินดีกับ นายสราวุธ เบญจกุล เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563   (อ่าน 37)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 59)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนวิจัย Newton Mobility Grants ทุนสนับสนุนให้กับ อาจารย์หรือนักวิจัย ในสาขา Natural Science (รับสมัครวันที่ 15 เมษายน – 2 มิถุนายน 2563)   (อ่าน 84)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและร่วมงานสัมมนาวิชาการ 3rd International Conference on Intelligent Computing & Optimization 2020 (ICO2020) ณ G Hua Hin Resort & Mall เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หมดเขตส่งบทความวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)   (อ่าน 114)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาด้าน IT ณ The Paris Graduate School of Digital Innovation (EPITECH) ประเทศฝรั่งเศส   (อ่าน 65)
  เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา   (อ่าน 130)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 80)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชน Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563)   (อ่าน 172)
  ขอเชิญชวน นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ R2M Research to Market ประจำปี 2563 เฟ้นหา สุดยอดแผนธุรกิจ จากงานวิจัย สู่การประกวดเวที ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 200000 บาท (รับสมัครถึงวันที่ 10 กันยายน 2563)   (อ่าน 94)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 997) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,121,613  คน
ผู้ชมออนไลน์   3