หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 5-12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมวันเสาร์ Fossil for Kids ตอน จากทะเลสู่บก (Evolution from Sea to Land)   (อ่าน 12) 
  งานบริการหอพักนิสิตกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 11) 
  กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย - คลิปวิดีโอ พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นดควิด เนื่องในวันผู้สุงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564   (อ่าน 92) 
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ ความประทับใจในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   (อ่าน 91) 
  สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Online Book Fair 2021   (อ่าน 13) 
  งานบริการหอพักนิสิต ประกาศรายชื่อคืนเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคการศึกษา 2/2563 (ระดับปริญญาตรีทุกสาขา)   (อ่าน 24)
  หลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ   (อ่าน 21)
  ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564   (อ่าน 21)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2564)   (อ่าน 93)
  แนวปฏิบัติการขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสาคาม   (อ่าน 41)
  ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564   (อ่าน 38)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 21) (ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)   (อ่าน 662)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)   (อ่าน 5535)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ รูปแบบออนไลน์   (อ่าน 30)
  ประกาศ หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)   (อ่าน 41)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16   (อ่าน 27)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 20) (ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)   (อ่าน 1195)
  ขอเรียนเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Language, Society, and Culture International Conference (LSCIC 2021) หัวข้อ Harmony in Diversity: Multidisciplinary Perspectives on Glocalisation   (อ่าน 96)
  ขอเชิญผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการขอรับทุน ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564   (อ่าน 31)
  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติครั้งที่ 10 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น   (อ่าน 26)
   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ วิทย์ติดเลนส์ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 7) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี   (อ่าน 52)
  เปิดรับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร วพศ. รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564   (อ่าน 74)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต (ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564)   (อ่าน 48)
  ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 41)
  คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 185)
  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564   (อ่าน 291)
  โครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอปี 12 ในหัวข้อ : ความสุขของชาวหอใน   (อ่าน 82)
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง "แลนนำนายช่าง มมส ครั้งที่ 2"   (อ่าน 47)
  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 3172)
  ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 273)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563   (อ่าน 2085)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 1090) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,613,674  คน
ผู้ชมออนไลน์   4