หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV)   (อ่าน 13) 
  เชิญชวน เฉพาะบุคลากรที่สนใจ สมัครขอรับทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา2563/2564 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 5) 
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง 2563 (Fall 2020) หรือ 1 ปีการศึกษา 2563 – 2564 (Academic Year 2020 – 2021) ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 3) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนปฏิบัติการวิจัยภายใต้โครงการ UMAP Research Net (URN) 2020 (กำหนดส่งนำเสนอโครงการภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563)   (อ่าน 2) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-U.S. Science Prize for Women (ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563)   (อ่าน 1) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าการแข่งขัน Southeast-Asia’s 2020 Virtual Reality Computer Interface Contest ณ ประเทศมาเลเซีย(หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 เมษายน 2563)   (อ่าน 1) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมชิงรางวัล 2020 Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award) (หมดเขตส่งรายชื่อในวันที่ 23 มีนาคม 2563)   (อ่าน 1) 
  คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   (อ่าน 16) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุน ARES Belgium ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และทุนอบรมฟรีๆ ที่ประเทศเบลเยียม (หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 31)
  ผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563   (อ่าน 26)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา Future Energy Asia 2020 Exhibition and Conference วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร   (อ่าน 14)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาด้าน IT ณ The Paris Graduate School of Digital Innovation (EPITECH) ประเทศฝรั่งเศส   (อ่าน 6)
  กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)   (อ่าน 25)
  กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 13)   (อ่าน 19)
  สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเข้าร่วมสมัครทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิตนักศึกษา   (อ่าน 12)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ International Conference on Mathematical Sciences and Technology 2020 (MathTech 2020) ณ Hotel Jen Penang ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตส่งบทคัดย่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 13)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน 2021 Fulbright Thai Graduate Scholarship (TGS) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา (หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2563)   (อ่าน 12)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน 2020 MOST GASE TAIWAN-GLOBAL Talent Internship Program ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 26 สิงหาคม 2563 ณ ประเทศไต้หวัน (หมดเขตรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 3)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Workshop on Writing a Winning Research Grant Proposal วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Perdana University ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มกราคม 2563)   (อ่าน 3)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Workshop on Responsible Conduct of Research (RCR) ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Perdana University ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 3)
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิด และใช้บริการ โรงพยาบาลสัตว์ ขามเรียง ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิ (ฟรี)   (อ่าน 14)
  บริษัทอีโฟลว์ซิส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงานหลายตำแหน่ง   (อ่าน 125)
  กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ (การทำปอเปี๊ยะ/ยำแซบ/ขนมชั้น/หมาล่า/ชา กาแฟโบราณ/แหนมเห็ดจิ๋ว)   (อ่าน 46)
  กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไปร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปี หมดเขตการส่งผลงาน 31 มกราคม 2563   (อ่าน 22)
  เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา   (อ่าน 40)
  (ขยายเวลาส่งผลงาน) ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย MSU Life เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1   (อ่าน 24)
  เชิญชวน ชาว มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563   (อ่าน 17)
  สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป เฉพาะอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น (หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2563)   (อ่าน 218)
  เชิญชวน ชาว มมส ร่วมกิจกรรมในโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน นมัสการพระบรมธาตุนาดูน และส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563   (อ่าน 16)
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกาา 2563 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT หรือ คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา หรือสอบปฏิบัติ) ประเภทโครงการรับนิสิตพิการ   (อ่าน 166)
  เชิญชวน ชาว มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563   (อ่าน 9)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Study in Australia | Elite University Interview Program 2020 (ครั้งที่ 18)   (อ่าน 15)
  ขอเชิญนิสิตในชั้นปีที่ 3-4 และนิสิตจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 12   (อ่าน 25)
  ปฏิทินการเสนออนุมัติการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563   (อ่าน 39)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 “Siam Physics Congress 2020” (SPC2020) (หมตเขตส่งบทความวันที่ 15 มีนาคม 2563)   (อ่าน 32)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานบทความทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ EROPA Conference 2020 (หมดเขตส่งบทความวันที่ 30 เมษายน 2563)   (อ่าน 28)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา 2020 International Higher Education Scholarship   (อ่าน 92)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ School Lab Thailand 2020 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 14)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Chang FineArt International Photo Contest ครั้งที่ 8 (ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 15)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา XMU Scholarships for International Students เป็นทุนที่จะสนับสนุนแก่นิสิตนานาชาติเพื่อศึกษาเข้าในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ณ Xiamen University สาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 46)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา BINUS World Class Scholarship เป็นทุนที่จะสนับสนุนแก่นิสิตนานาชาติเพื่อศึกษาเข้าในระดับปริญญาตรี ณ BINUS University ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2563)   (อ่าน 31)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน The White House Internship Program ภาคฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ ทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา (เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 23)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนโครงการ GREAT Scholarships 2020 – Thailand   (อ่าน 30)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน HRH Princess Sirindhorn เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตร 1 ปี) ณ University of Liverpool สหราชอาณาจักร (หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 25)
  เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุน British Council IELTS Prize (East Asia) 2019-20 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2563)   (อ่าน 20)
  เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจพัฒนาทักษะทางปัญญาและความรู้ในด้านการผลิต สมัครขอรับทุนฝึกงานด้านการวิจัย 2020 AIM-HI Summer Internship and Academic Research Program ณ National Chung Cheng University (CCU) สาธารณรัฐไต้หว   (อ่าน 21)
  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลประจำปี พ.ศ. 2563   (อ่าน 16)
  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรประจำปี พ.ศ. 2563   (อ่าน 10)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2563 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 18)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีระยะสั้น KNU Global Summer School 2020 ณ Kyungpook National University สาธารณรัฐเกาหลี (หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 18)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการ Changemakers’ Room 2020 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 ณ เมือง Bengaluru สาธารณรัฐอินเดีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 16)
  เชิญชวนน้องๆ ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 16 ประจำปี 2562-2563 หัวข้อ “กีฬา” (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 12)
  ใบสมัครโครงการประกวดภาพถ่าย MSU Life ครั้งที่ 1   (อ่าน 21)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ISTernship summer program เปิดรับสมัครนิสิตในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท เข้าฝึกประสบการณ์การทำวิจัย ในสาขาวิชาด้านชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือประสาทวิทยาศาสตร์ ณ Institute o   (อ่าน 30)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Summer Intensive Japanese Language and Culture Program 2020 ซึ่งจะมีการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม   (อ่าน 13)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Research in Industrial Projects for Students (RIPS) 2020 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 21)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาชีววิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ ฟิสิกส์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์พันธุกรรม (Genome Science) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2   (อ่าน 34)
  เชิญชวนนิสิตระดับชั้นปีที่ 3-4 ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับ Javascript, Java, C#, C++ or Python และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี สมัครเข้าฝึกงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ทั้งในรูปแบบระยะสั้น (2 – 3 เดือน) หรือรูปแบบสหกิจ ณ บริษัท Refinit   (อ่าน 23)
  เชิญชวนนิสิตในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สมัครเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนในโครงการ E3 Program - EPFL Excellence in Engineering (หมดเขตรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 23)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 213)
  เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Professional Development Course Summer 2020 ณ Jönköping University ประเทศสวีเดน (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2563)   (อ่าน 70)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2020-2021 (Chinese Government Scholarship – AUN Programme) หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2563   (อ่าน 61)
  สถาบันวิทยาการพลังงานในความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน และ กลุ่ม ปตท. ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 2-3-4 ทุกสาขาวิชา สมัครอบรมหลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2563   (อ่าน 23)
  เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ทุกคณะ ทุกชั้นปี และผู้สนใจทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน a team junior 16: Work and Travel Soonvijai 4 กับนิตยสาร A Day magazine เป็นระยะเวลา 3 เดือน (หมดเ   (อ่าน 33)
  เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ทุกคณะ ทุกชั้นปี และผู้สนใจทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน a team junior 16: Work and Travel Soonvijai 4 กับนิตยสาร A Day magazine เป็นระยะเวลา 3 เดือน (หมดเ   (อ่าน 34)
  ขอเชิญผู้ประกันตนเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสุทธาเวชได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 62 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63   (อ่าน 29)
  ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลี - ไทยศึกษา ครั้งที่ 7   (อ่าน 56)
  เชิญชวนผู้สนใจที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2564 (หมดเขตรับสมัคร 6 มีนาคม 2563)   (อ่าน 162)
  องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน หรือประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมถนนคนเดิน   (อ่าน 30)
  เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุน Franco-Thai ประจำปีการศึกษา 2563 สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 157)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 32)
  ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง HS-401 ชั้น 4 รอบแรก รับสมัครถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 รอบสองรับสมัครถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)   (อ่าน 65)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น UMAP – The Super Short-Term Programs (SSTP or Program C) ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 55)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Summer Program 2020 จัดโดย Binus University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการ   (อ่าน 31)
  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ อบรมศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น อาหารว่างไทย และขนมไทยโบราณหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน   (อ่าน 302)
  รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (ในแต่ละรอบ)   (อ่าน 2352)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชน Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563)   (อ่าน 88)
  ขอเชิญชวน นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ R2M Research to Market ประจำปี 2563 เฟ้นหา สุดยอดแผนธุรกิจ จากงานวิจัย สู่การประกวดเวที ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 200000 บาท (รับสมัครถึงวันที่ 10 กันยายน 2563)   (อ่าน 54)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 959) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,799,675  คน
ผู้ชมออนไลน์   1