หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นิสิต และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการ เล่าสู่กันฟัง ปีที่ 7 เรื่องเล่าของพ่อ   (อ่าน 10) 
  สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม In หรือ Out เอา หรือ ไม่   (อ่าน 21) 
  ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจร่วมโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16   (อ่าน 56)
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ   (อ่าน 54)
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ HTM2018 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัด   (อ่าน 46)
  ขอเชิญออเจ้าทั้งหลายชะม้อยชม้ายชายตา มาชิดมาชมให้สมใจ   (อ่าน 64)
  ขอเชิญชวน นักเรียน, นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจัดการแข่งขัน AIMSTAR Cover Dance Contest 2018   (อ่าน 63)
  ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สร้างงานสร้างอาชีพ Job Fair 2018   (อ่าน 95)
  งานบริการหอพักนิสิตกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่1 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2561   (อ่าน 63)
  การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 5/2561 จำนวน 1 รายการ   (อ่าน 49)
  ขอแสดงความยินดีกับ นายปัญญา ถนอมรอด ในโอกาสที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   (อ่าน 81)
  สำนักวิทยบริการแจ้งงดบริการชั่วคราว หน่วยบริการศรีสวัสดิ์ เริ่ม 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป   (อ่าน 61)
  ขอเชิญชมการแสดงโขน ตักสิลาวาฑิต ครั้งที่ 3 ตอนนางลอย ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ MU วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 56)
  สำนักวิทยบริการ แจ้งงดบริการชั่วคราว หน่วยบริการศรีสวัสดิ์ เริ่ม 1 เม.ย.61 เป็นต้นไป   (อ่าน 49)
  ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี และงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 (4 คืน 5 วัน) ณ บริเวณอาคารพลศึกษา และถนนโดยรอบอาคารพลศึกษา   (อ่าน 119)
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน(โปงลาง แคน โหวด พิณ และซออีสาน) และการประกวดเพลงลูกทุ่งหมอลำ ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา เนื่องในวันเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 256)
  รางวัลเชิดชูเกียรติคนดี 50 ปี ศรีโรจนากร และรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีคุณธรรม ศีลธรรม เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 170)
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5)   (อ่าน 144)
  ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เริ่มต้นในการทำวิจัย เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน   (อ่าน 216)
  สำนักวิทยบริการขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจและขอเชิญทดลองใช้งาน   (อ่าน 88)
  ถ้าน้องๆ นักเรียน อยากเป็นครู เรียนที่ไหนดีล่ะ ในปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดสรรทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) จำนวน 354 ทุน เรียนจบ บรรจุเป็นครูทันที   (อ่าน 1049)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Eighth International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2018)   (อ่าน 240)
  ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุม The 4th International Plant Breeding Conference (IPBC2018)   (อ่าน 279)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม International Conference on Economy, Social and Technology (ICEST 2018)   (อ่าน 281)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12)   (อ่าน 126)
  ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล : แว่นแก้ว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 20 เมษายน 2561   (อ่าน 99)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 18th Asian Australian Animal Production Congress 2018   (อ่าน 430)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม The 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12)   (อ่าน 191)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงานร่วมกับบริษัท ARCUS – Mauritius, India   (อ่าน 1072)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 686) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,389,972  คน
ผู้ชมออนไลน์   3