หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และผู้อำนวยการกองแผนงาน) สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 7) 
  ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8/2563   (อ่าน 54) 
  ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital   (อ่าน 19)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563   (อ่าน 49)
  ขอเชิญนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร : การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android และ IOS ด้วย Flutter สำหรับผู้เริ่มต้น   (อ่าน 55)
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย   (อ่าน 51)
  ขอสำรวจนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 40)
  แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบทางไกล   (อ่าน 41)
  งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13   (อ่าน 26)
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชมการแสดงละครเวทีครั้งที่ 12 เรื่อง 7 วันบัลลังก์รัก   (อ่าน 34)
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563   (อ่าน 59)
  ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563   (อ่าน 117)
  เปิดรับอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 โดยโครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ The United Nations Volunteers (UNV)   (อ่าน 65)
  หลักเกณฑ์การให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563   (อ่าน 132)
  ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 118)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น ผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563   (อ่าน 810)
  หลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น East Java Exploration (EJx) 2020 โดย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย   (อ่าน 63)
  ขอความร่วมมือนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ตอบแบบสำรวจเรื่อง “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” (ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)   (อ่าน 82)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563   (อ่าน 1070)
  ขอแสดงความยินดีกับ นายสราวุธ เบญจกุล เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563   (อ่าน 73)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 90)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 128)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 1033) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,267,842  คน
ผู้ชมออนไลน์   1