หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  

ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์ 
วัน เดือน ปีเกิด : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
สถานภาพ : สมรส
email : pavich@admin.msu.ac.th ; pavicht@hotmail.com
โทรศัพท์บ้าน : 0-2245-8928
โทรสาร : 0-2246-1495
 
การศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ

ระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2512) มหาวิทยาลัยมหิดล (ปัจจุบันโอนมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระดับปริญญาโท Master of Science (M.Sc.) in Neurobiology (พ.ศ. 2517) Bedford & Chelsea Colleges, University of London, UK

ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Pharmacology (พ.ศ. 2520) The School of Pharmacy, University of London, UK

ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 42.) พ.ศ 2542
การฝึกอบรม 
 • Cert. Training Course in Classical Physiology with Modern Instrumentation, College of Medicine, Baylor
  University, Houston, Texas, U.S.A. (พ.ศ. 2516) - Postdoctoral Training : with Professor Masao Ito*, Department of Physiology, Faculty of Medicine, The University of Tokyo, Japan (พ.ศ. 2523)

  * ปัจจุบัน Director of RIKEN, President of the Science Council of Japan, President of the International Union of Physiological Science President of International Council of Scientific Unions (ICSU) President of the Federation of Asian Oceanian Physiological Societies

 

ชีวประวัติ และประวัติการรับราชการ 
 • เป็นบุตร นายประพิส นางลออ ทองโรจน์ เกิดที่ จังหวัดมหาสารคาม บิดาเป็นผู้นำชุมชน
  เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมืองมหาสารคาม จึงเห็นตัวอย่างการทำงานโดยเสียสละเพื่อส่วนรวมมาตั้งแต่เยาว์วัยเริ่มรับราชการเป็น อาจารย์ตรี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2512)
   
 • เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา (4 ปี) เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และเป็นผู้ก่อตั้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์เคยดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา (6 ปี)
   
 • เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ และเป็นนักวิจัยที่สนใจกลไกการทำงานของสมองส่วนต่างๆ และ มุ่งเสาะหายาจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท โดยดำเนินการวิจัยหลายโครงการ
   
 • เคยดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2533-2536)
   
 • เป็นผู้ก่อตั้งและเคยดำรงตำแหน่งประธานบริหาร ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO)
   
 • ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ มิถุนายน 2538 - มิถุนายน 2546 ทั้งนี้ ยังรับราชการสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่อาสามารับหน้าที่เป็นอธิการบดีโดยได้รับการสรรหา และมีความมุ่งหวังส่วนตัวที่จะพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
   
ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ  
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มิถุนายน 2538 - มิถุนายน 2546)
  • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ฝ่ายนโยบาย
  • ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสถาน สำนักวิทยาศาสตร์
  • กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)
  • ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
  • กรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
  • กรรมการสรรหา ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
  • ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
  • รองประธานอนุกรรมาธิการศึกษาด้านกำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะกรรมการธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
  • ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค อุปนายก สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย
  • กรรมการโครงการพัฒนาร้านขายยาเป็นสถานบริการสาธารณสุขชุมชน กระทรวงสาธารณสุข และเป็น
  • ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ในคณะกรรมการนี้
  • ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
อดีต
 • นายกสภาเภสัชกรรม (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๓)
 • กรรมการในคณะกรรมการยา
 • กรรมการนโยบายแห่งชาติด้านยา
 • กรรมการเครื่องสำอาง
 • กรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
 • กรรมการสภาเภสัชกรรม
 • รองเลขาธิการ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Secretary General, Federation of Asian Oceanian Neuroscience Societies
 • Secretary, Acean Oceanic Neuroscience Commission ของ International Brain Research Organization
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการก่อตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักในการทำงาน
 • ทำงานโดยยึดหลักพรหมวิหารสี่
 • ยึดประโยชน์ขององค์กร สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติเป็นที่ตั้ง
 • ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันถือเป็นอาภรณ์อันล้ำค่าประจำวงศ์ตระกูล
 • ไม่ทิ้งโอกาสแม้เพียงน้อยนิด โดยเฉพาะโอกาสที่จะเกิดประโยชน์ของส่วนรวม ไม่รอน้ำบ่อหน้า
 • วางแผนโดยละเอียดถี่ถ้วนด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง แต่ดำเนินการอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ รอบคอบ
 • ประสานประโยชน์ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนา
 • ไม่เชื่อในระบบ "ลูกน้อง" แต่เชื่อในระบบ "เพื่อนร่วมงาน"
 • ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
 • ให้เกียรติผู้ใกล้ชิด ทั้งภรรยา ญาติมิตร บุตรหลาน และเพื่อนร่วมงาน โดยเชื่อในศักยภาพของมนุษย์
 • เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งในการประกอบหน้าที่การงานทุกๆ กรณี
 • เคารพสิทธิของผู้อื่น ดำเนินตามหลักประชาธิปไตยอันถูกต้อง โดยเน้นความไม่ผิดเพี้ยน
 • ประหยัด ใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็น และบำเพ็ญทานในโอกาสอันควร
 • อภัยได้เสมอ ไม่เคยผูกใจเจ็บ อาฆาตแค้น ผู้ใด
ประวัติดีเด่นในการทำงานที่ถือได้ว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ 
 1. ชนะประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 ครั้ง (พ.ศ. 2504 และ 2505)
   
 2. ได้รับเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทย ในนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนนานาชาติ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2507
   
 3. เป็นหัวหน้านิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (พ.ศ. 2510)
   
 4. เป็นคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ทำหน้าที่เป็นประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สภาคณบดี คณะเภสัชศาสตร์)
   
 5. เป็นนายกสภาเภสัชกรรม (พ.ศ. 2541-2543)
   
 6. เป็นนายกสโมสรโรตารี มหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์หลายโครงการ เช่น โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทำประโยชน์แก่สังคมและจังหวัดมหาสารคาม โครงการจัดเลี้ยงอาหารคนชรา โครงการหาทุนเพื่อโครงการต่อต้านสารเสพติดในโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม
   
 7. พ.ศ. 2524 เป็นเลขาธิการผู้ก่อตั้ง สหพันธ์สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์แห่งเอเซียและคาบสมุทร (Federation of Asian Oceanian Neuroscience Commission) และก่อนหน้านั้น ได้เริ่มก่อตัวในรูปของ คณะกรรมาธิการประสาทวิทยาศาสตร์แห่งเอเซียและคาบสมุทร (Asian Oceanic Neuroscience Commission) ของ องค์การวิจัยสมองนานาชาติ (International Brain Research Organization) โดยดำเนินการอยู่เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมาธิการและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสาขาวิชาดังกล่าว ในประเทศต่างๆ ในเอเซียรวม 10 ครั้ง ทำให้มีการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก (เกิน 200 คน)
   
 8. พ.ศ. 2533 เป็นประธานโครงการพัฒนาเภสัชกร ของทบวงมหาวิทยาลัย ได้ร่วมวางแผนจัดทำสาขาวิชาที่เป็นที่ขาดแคลน จนมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว กำหนดสาขาวิชาขาดแคลน รวม 16 สาขา รวมทั้งได้จัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาเภสัชศาสตร์ นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยได้รับอนุมัติเป็นโครงการพัฒนาอาจารย์โครงการแรกๆ ของทบวงมหาวิทยาลัย และเป็นต้นแบบให้แก่โครงการอื่นๆ อีก 15 สาขา นอกจากนั้น ได้จัดทำแผนพัฒนากำลังคนระยะยาว สาขาเภสัชกรรม
   
 9. พ.ศ. 2535 เป็นผู้ก่อตั้ง US-Thai Consortium for Development of Pharmacy Education ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา 10 แห่ง ได้แก่ University of Arizona, University of Florida, University of Illinois at Chicago, University of Maryland at Baltimore, University of Minnesota, University of North Carolina, Ohio State University, Purdue University, Rutger State University of New Jersey, University of Wisconsin และคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกแห่ง ทำให้เกิดความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร์เป็นอันมาก
   
 10. พ.ศ. 2533 เป็นประธานผู้ก่อตั้ง Thai-Japan Core University Exchange System in Pharmacy ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น 6 แห่ง ได้แก่ University of Tokyo, University of Tohoku, Toyama Medical and Pharmaceutical University, Chiba University, Nagasaki University, Hiroshima University และคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยทุกมหาวิทยาลัย โดยทุนสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านทาง Japan Society for the Promotion of Sciences (JSPS) ทำให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ การวิจัยร่วม และการพัฒนาบัณฑิตศึกษา นับเป็นการช่วยพัฒนาวิชาการสาขาเภสัชศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง
   
 11. พ.ศ. 2535 ริเริ่มให้เกิดกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศสหราชอาณาจักรหลายมหาวิทยาลัย กับคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย จนทำให้เกิดโครงการที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการหลายโครงการ เช่น การศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ external ของคณาจารย์ในประเทศไทยหลายมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในอังกฤษหลายแห่ง และโครงการผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ The University of Nottingham เป็นต้น
   
 12. พ.ศ. 2534 เป็นประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง "ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชกรรม" ซึ่งเป็นโครงการความร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ต่อมามีความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ กรมส่งเสริมการส่งออก ทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมยาอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้การพัฒนาโรงงานยาทั่วประเทศตาม "หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตยา" (Good Manufacturing Practice, GMP) ตามมาตรฐานนานาชาติ สามารเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยในการสนับสนุนการผลิตยาเป็นสินค้าส่งออกด้วย ปัจจุบัน ศูนย์นี้ยังให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่อง
   
 13. พ.ศ. 2540 เป็นประธานร่างหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดีในสถานเภสัชกรรมชุมชน (Guideline of Good Pharmacy Practice in the Community Pharmacies) ซึ่งกำลังนำมาใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจะทำให้เกิดการพัฒนาในระบบบริการเภสัชกรรมชุมชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นผลดีในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา และการบริการสาธารณสุขในชุมชน
   
 14. เป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสู่ระบบวิชาการและวิชาชีพเภสัชศาสตร์เป็นครั้งแรก โดยได้เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 พร้อมทั้งจัดให้มีการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางยา จนกลายเป็นต้นแบบของศูนย์เภสัชสนเทศในห้องยาทั่วประเทศ
   
 15. พ.ศ. 2528 ริเริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ โดยเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก
   
 16. เป็นผู้ริเริ่มให้มีหลักสูตร Doctor of Pharmacy (หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี) ในประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาทางสาขาเภสัชศาสตร์อย่างก้าวกระโดด โดยแนวคิดหลักสูตรนี้ได้เริ่มต้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้สำเร็จเป็นรูปธรรมที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแห่งแรก และ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแห่งที่สอง และได้ใช้กลไกของสภาเภสัชกรรม ประกาศให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2550
   
 17. เป็นอธิการบดี คนแรก ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เริ่มก่อตั้ง จัดระบบทางด้านกายภาพ โครงสร้าง และระบบวิชาการ ซึ่งทำให้เกิดการบุกเบิกทางวิชาการหลายสาขาในภูมิภาคอีสาน ทั้งนี้ ในช่วงเวลาเพียง 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน ได้ทำให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
   
  • จัดหาที่ดินเนื้อที่ 1,300 ไร่ ณ ตำบลขามเรียง-ท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นที่ตั้งถาวรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ โดยการเจรจากับมวลชนในพื้นที่สองตำบลอย่างได้ผล ทำให้ได้มาซึ่งพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยใช้เวลาในการดำเนินการเพียงหกเดือน
    
  • ดำเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลัย โดยในเวลาเพียง 3 ปี ได้เสนอโครงการผ่านความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ ทำให้ได้งบประมาณในการก่อสร้าง รวมประมาณ 1,800 ล้านบาท
    
  • ดำเนินการจัดตั้งคณะและสาขาวิชาใหม่เพื่อขยายการดำเนินการของมหาวิทยาลัย จากสภาพเดิมที่เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งได้ในเวลาอันรวดเร็วเพียง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา สาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร บัญชีและการจัดการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรปริญญาเอกสาขาศึกษาศาสตร์ (โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง นฤมิตศิลป (การออกแบบ) สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการจัดตั้งสาขา นิเทศศาสตร์ วิทยาการสื่อนฤมิตร (New Media Science) การแพทย์แผนไทยและตะวันออก (โดยจะเป็นโครงการร่วมมือกับ University of Middlesex, UK) ทั้งนี้ ในการเปิดสาขาวิชาใหม่ เกิดขึ้นได้โดยการเสาะหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาดำเนินการ โดยการยืมตัว หรือรับโอนมาจากสถาบันต่างๆ ซึ่งต้องการการประสานงานอย่างเข้มข้นและกว้างขวาง
    
  • ดำริ และดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งขณะนี้เปิดดำเนินการแล้ว
    
  • ริเริ่มนำนวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาใช้ในระบบการจัดการเรียนการสอน โดยการเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีนโยบายที่จะให้เกิดศูนย์เช่นนี้ขึ้นในทุกคณะ และหอพักทุกหลัง
    
  • นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยริเริ่มใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยวีดิทัศน์สองทาง (videoconferencing) ที่เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับศูนย์พัฒนาการศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี วิทยาเขตจังหวัดนครพนม และศูนย์การสอนของมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพ โดยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบการเรียนทางไกลสองทางที่กว้างขวางและได้ผลที่สุด นอกจากนั้น ได้นำเอาเทคโนโลยี Internet และ Intranet เข้ามาใช้ โดยการวางเครือข่ายใยแก้วนำแสงทั่วมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยราชการในจังหวัดมหาสารคาม มีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีนี้อีกด้วย และในระยะเวลาอันใกล้ จะมีการขยายเครือข่ายไปยังจังหวัดนครพนม และอุดรธานี อีกด้วย
    
  • จัดตั้งหน่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งระบบวีดิทัศน์ และระบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
    
  • จัดตั้งศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    
  • จัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี
    
  • จัดตั้งวิทยาเขต ณ จังหวัดนครพนม
    
  • จัดตั้งคณะวิชานอกระบบราชการ โดยดำเนินการแล้ว 5 คณะ ได้แก่
   • คณะบัญชีและการจัดการ
   • คณะพยาบาลศาสตร์
   • คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป

    เพิ่มเติมจากคณะที่มีอยู่เดิม 4 คณะ ได้แก่
     
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะเทคโนโลยี
   • คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    ทำให้มหาวิทยาลัยขยายตัวจาก 4 คณะ เป็น 9 คณะ ในเวลาเพียง 5 ปี อีกทั้ง ปัจจุบัน กำลังดำเนินการจัดตั้งอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และ คณะอุตสาหกรรมนันทนาการ(อุตสาหกรรมบริการ)
     
  • คำริให้มีทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้แก่อาจารย์ โดยจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งอยู่ในระหว่างการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาจารย์เป็นการถาวร โดยได้จัดหาเงินประเดิม เป็นเงิน 50 ล้านบาท ซึ่งได้มาจากรายได้จากการให้บริการทางวิชาการที่ได้วางแผนดำเนินการมาอย่างเป็นระบบ
    
  • ดำเนินนโยบายให้บุคลากรช่วยวิชาการมีโอกาสได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษา
    
  • ริเริ่มโครงการเงินกู้เพื่อให้อาจารย์จัดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาวิชาการ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
    
  • ริเริ่มโครงการหอพักเพื่อการเรียนรู้ โดยจัดหาภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในที่ดินของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขากแคลนงบประมาณ ที่ประเทศประสบอยู่ในปัจจุบัน ได้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจะทำให้นิสิตมีที่พักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 7,000 คน ขณะนี้ โครงการส่วนแรก (3,000 คน) ได้เปิดดำเนินการแล้ว ส่วนที่เหลือจะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2545
    
  • กำลังดำเนินการเพื่อจัดตั้ง "วิทยาลัยนานาชาติ" โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ ออสเตรเลีย
    
  • กำลังดำเนินการแสวงหาเงินกู้จากองค์การต่างประเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
    
  • ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนในเขตสามจังหวัด (มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์)
    
  • จัดตั้ง "ฟาร์มมหาวิทยาลัย" ท จัดตั้ง "ศูนย์นวัตกรรมไหม" เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตไหมในระดับอุตสาหกรรม เพื่อปฏิรูประบบการผลิตไหมของประเทศ โดยมุ่งให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกไหมรายใหญ่แห่งหนึ่ง ทั้งนี้ โดยร่วมมือกับ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
    
  • จัดตั้ง "ศูนย์บรรพชีวินวิทยา" โดยร่วมมือกับ กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานกองทุนวิจัย และรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกันสิ่งที่มีชีวิตก่อนประวัติศาสตร์ (เช่นไดโนเสาร์) ซึ่งมีอยู่มากในภาคอีสาน
    
  • จัดให้มีโครงการวิจัยเกี่ยวกับดินเค็ม เพื่อแก้ปัญหาดินเค็มที่เป็นปัญหาวิกฤติของพื้นที่ภาคอีสาน
    
 18. เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
 19. เป็นหัวหน้าคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติไทย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๒
   
 20. เป็นผู้บรรยาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนเทคโนโลยีสื่อสาร-สารสนเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   
 21. เป็นผู้บรรยายสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเสนาธิการ กองบัญชาการทหารสูงสุด
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฏ
Publication List (partial) Pavich Tongroach, ภ.บ., MSc, PhD (London) 
 1. Furata, N, Buckman, T, Tongroach, P, Elster, A, Holland, B and Torres, J H (1973) Thoracotomy, in Hales, marey and Chauveau, edit. Geddes L, Houston: Baylor College of Medicine, pp XVI 1-6
   
 2. Peery, E, Honda, F, Leis, P, Tongroach, P and Escalente, D (1973) Stellate ganglion stimulation, ibid, pp XVII 1-2
   
 3. Tongroach, P (1975) Mecahnism of Action of hormones, Thai J Pharm Sci, 1: 47-56
   
 4. Davies, J and Tongroach, P (1977) Antagonism of synaptic inhibition in the rat substantia nigra by tetanus toxin, British J Pharmacol, 59: 489P และเสนอในการประชุมประจำปี 1976 ของ The Physiological Society of Great Britain ณ University College, University of London
   
 5. Struaghan, D W, Davies, J and Tongroach, P (1978) Tetanus toxin, inhibition and the nigrostriatal system, in Iontophoresis and Transmitter Mechanism in the Mammalian Central Nervous System, edit. Ryall, R & Kelly, J, Amsterdam: Elsevier/North Holland Biomedical Press, pp 68-70 และเสนอในการประชุม Satellite Symposium ของ การประชุม International Congress of Pharmacology ณ Oxford University ปี 1976
   
 6. Tongroach, P (1978) Synaptic mechanism of nigrostriatal and striatonigral pathways, Thai J Pharm Sci, 3: 339-345
   
 7. Dray, A, Davies, J, Oakley, N R, Tongroach, P and Vellucci, S (1978) The dorsal and medial raphe projections of the substantia nigra in the rat: electrophysiological, biochemical and behavioural observations, Brain Research, 151: 431-442
   
 8. Davies J and Tongroach, P (1978) Neuropharmacological studies on the nigro-striatal and raphe-striatal system in the rat, Europ J Pharmacol, 51: 91-100
   
 9. Tantisira, B, Bhovadhi, P, Kanluan, P and Tongroach, P (1979) Pharmacology of dioscorine: 1. Central nervous system stimulant effect and interaction with some depressants, Thai J Pharm Sci, 4: 21-26
   
 10. Tongroach, P (1979) Current concept on the role of dopamine in brain function, Thai J Pharm Sci, 4: 21-26
   
 11. Kunluan, P, Anothayanondh, C, Tantisira, B and Tongroach, P (1979) Pharmacology of dioscorine: 2. Effects on cardiovascular responses and respiration in rat, thai J Pharm Sci, 4: 74-80
   
 12. Collingridge, G L, Davies, J, James, T A, Neal, M J and Tongroach, P (1979) Effect of tetanus toxin on uptake and K+-evoked release of radio-labeled transmitters from the substantia nigra and striatum of rat, J Physiol (London), 287: 32P
   
 13. Davies, J and Tongroach, P (1979) Tetanus toxin and synaptic inhibition in the substantia nigra and striatum of the rat, J Physiol (London), 290: 540-547
   
 14. Collingridge, G L, Collins, G G S, Davies, J, James, T A, Neal, M J and Tongroach, P (1980) Effect of tetanus toxin on transmitter release from the substantia nigra and striatum in vitro, J Neurochem, 34: 340-347
   
 15. Ito, M, Sakurai, M and Tongroach, P (1982) Experimental modifiability of parellel fiber-Purkinje cell synapse. In Adv. Physiol. Sci., vol 2, ed Szentagothai, J, Hamori, J and Palkovits, M, pp 97-105 Budapest: Akedemiai Kiado, London: Pergamon และเสนอในการประชุม International Brain Research Organization Congress ณ เมือง Budaprest ปี1981
   
 16. Ito, M, Sakurai, M and Tongroach, P (1981) Experimental support for Marr's modifiable neuronal network model of the cerebellum, Neurosci. Lett. Suppl. No. 6, s26
   
 17. Ito, M, Sakurai, M and Tongroach, P (1982) Climbing fibre induced depression of both mossy fibre responsiveness and glutamate sensitivity of cerebellar Purkinje cells. J Physiol. (London) 324: 113-134 และเสนอในการประชุม International Brain Research Organization Congress ณ เมือง Montreal ปี1984
   
 18. Tongroach, P, Sanguanrangsirikul, S, Tantisira, B and Kunluan, P (1984) Angiotensin II induced depression of Purkinje cell firing and possible modulatory action on GABA response. Neurosci Res, 1: 369-372
   
 19. Chan-Palay, V, Ito, M, Tongroach, P, Sakurai, M and Palay, S (1982) Inhibition effects of motilin, somatostatin, [Leu] enkephalin, [Met] enkephalin, and taurine on neurons of the lateral vestibular nucleus; interactions with gamma-aminobutyric acid, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79: 3355-3359
   
 20. Chan-Palay, V, Ito, M, Tongroach, P, Sakurai, M and Palay, S (1982) Inhibition effects of motilin, somatostatin, leu- and meth- enkephalin, on the lateral vestibular neurons and their interactions with gamma-aminobutyric acid. Proc. 3rd Southeast Asian and Western Pacific Regional Meeting of Pharmacologists, p. 151
   
 21. Tantisira, B, Uttrarachkij, J Hokierti, P, Kunluan, P and Tongroach, P (1984) Analeptic properties of dioscorine. Th J Pharmacol, 6(2): 71-84
   
 22. Sudsuang, R, Pasurivong, A, Tongroach, P and Kirdudom, P (1985) Lead poisoning on development of mouse cortical barrels. Chula Med J, 29(2): 153-168
   
 23. Sudsuang, R, Kitthaveevatana, N and Tongroach, P (1987) Does chlorpheniramine meleate have an effect on development of mouse cortical barrels? Chula Med J 31(7): 453-464
   
 24. Sangchantra, R, Susuang, R, Tongroach, P and Warunee, W (1986) Glumatic acid as possible neurotransmitter of vestibular promary afferent. Proc 1st Congress of Asian and Oceanic Physiological Societies, p. 103
   
 25. Taepavarapruk, N and Tongroach, P (1988) Development of brain slice preparation. Proc XXVII Annual Meeting of the Physiological Society (Thailand), p. 11
   
 26. Tohda, M, Thongpraditchote, S, Matsumoto, K, Murakami, Y, Sakai, S, Aimi, N, Takayama, H, Tongroach, P and Watanabe, H (1997) Effects of mitragynine on cAMP formation mediated by delta-opiate receptors in NG108-15 cells, Biol, Pharm. Bull, 20(4): 338-340
   
 27. Pharmacy Education in Thailand เสนอในการประชุม Joint Meeting, U.S.-Thai Consortium for Development of Pharmacy Education ณ Purdue University, W. Lafyatte ปี 1994
   
 28. Pharmacy Profession in Thailand: Trends & Perpective เสนอในการประชุม Joint Meeting, U.S.-Thai Consortium for Development of Pharmacy Education ณ Baltimore ปี 1996
   
 29. Chen, F-S, Ito, H, Okabe, F, Momose, Y, Yamamura, S, Ridtitid, W, Chaichantipayuth, C, Leelasangaluk, V, and Tongroach, P (1999) Effects of barakol on aconitine-induced cardiac arrhythmias, Pharmaceutical Botany, 36 (2), 105-108
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,610,166  คน
ผู้ชมออนไลน์   2