หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 
ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล (ราชบัณฑิต) 
 

  วัน เดือน ปีเกิด 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2480
  สถานภาพ สมรส
  ภูมิลำเนา 36 / 56 เรวดี ซอย 11 ถนนติวานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-4375-4243
 
  โทรสาร 0-4375-4242
  โทรศัพท์มือถือ 0-1816-4993
  E-mail: adulya.v@msu.ac.th
   
ประวัติการศึกษา
 
  ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเฉลิมราษฎร์วิทยา วัดเฉลิมมาศ ตำบลอินทร์ อำเภอ อินทร์ จังหวัดสิงห์บุรี

  ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเฉลิมราษฎร์วิทยา วัดเฉลิมมาศ ตำบลอินทร์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

  ระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพฯ

  ระดับปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์( มหาวิทยาลัยมหิดล) (คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)

  ระดับปริญญาเอก 

ประเทศสหราชอาณาจักร (ฝึกอบรมในวิชาอายุรศาสตร์และประสาทวิทยา ด้วยทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร) ณ

 1. The University of Newcastle upon Tyne,Faculty of Medicine, โดยฝึกปฎิบัติ ณ Professorial unit,โรงพยาบาล Royal Victoria Infirmary และ Newcastle General Hospital Northeast Neurological Centre
   
 2. The University of London ณ The Royal Postgraduate Medical School of London,Hammersmith Hospital: The National Hospital for Nervous Diseases ,Institute of Neurology,Queen Square,University College และ University College Hospital,University College.
  วุฒิการศึกษา
 • พ.ศ. 2503 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหิดล)
 • พ.ศ. 2506 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
 • Fellow,Royal College of Physicians of London (F.R.C.P.London) โดยสอบได้เป็น M.R.C.P.(London)(Membership of the Royal College of Physicians of London),United Kingdom.เมื่อ พ.ศ.2511)
 • Fellow qua Physician,Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgoe (F.R.C.P.Glasgow) โดยสอบได้เป็น M.R.C.P.R.C.P.S.(glasg.)(Member qua Physician of the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow ,United Kingdom.เมื่อ พ.ศ.2511)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (อ.ว.ประสาทวิทยา)แพทยสภา
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาประสาทวิทยา (อ.ว.ประสาทวิทยา)แพทยสภา
  ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

   
ประวัติการทำงาน
 
  ประวัติการรับราชการ
 • แพทย์ประจำบ้าน และหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหิดล)
  (พ.ศ.2503-2506)
 • อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์คลินิก และศาสตราจารย์ในวิชาอายุรศาสตร์ ตามลำดับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2506-2541)
 • ผู้ช่วยคณบดี และรองคณบดี ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2528-พ.ศ2532)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2535-พ.ศ.2538)
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2539-ต.ค.2541)
  ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาแพทยศาสตร์ (พ.ศ.2521-ปัจจุบัน
 • เลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสถาน (พ.ศ.2544-2546)
 • ผู้อำนวยการพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พ.ศ.2543-2546)
 • ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (พ.ศ.2544-2546)
 • ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2541-ปัจจุบัน)
 • กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)(พ.ศ.2544-ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2538-ปัจจุบัน)
 • ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาแพทยศาสตร์ (พ.ศ.2521-ปัจจุบัน)
 • อ.ก.ม.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนา ทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2541-ปัจจุบัน)
 • อ.ก.พ.ผู้ทรงคุณวุฒิ ราชบัณฑิตสถาน (พ.ศ.2541-2547)
 • ประธานกลุ่มเสวนาด้านการประกันคุณภาพ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2525-2549)ทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2541-ปัจจุบัน)
 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
   
 
กรรมการและที่ปรึกษาปัจจุบันอื่นๆ
 
 
 • ที่ปรึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2538- ปัจจุบัน)
 • กรรมการบัญญัติศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ.2525-2531 และ พ.ศ.2544-2546)
 • กรรมการผู้อำนวยการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน)
 • กรรมการกลั่นกลองผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าคณะวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำศัพท์บัญญัติที่ราชบัณฑิตสถานได้บัญญัติไว้และได้จัดพิมพ์เผยแพร่ (เป็นจำนวนศัพท์บัญญัติภาษาอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษ ประมาณ 140,000 คำเพื่อมาจัดทำให้เป็นฐานข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตและดำเนินการจัดทำในรูปแบบซีดีรอมเพื่อการเผยแพร่ควบคู่กับฉบับพิมพ์
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
 
 
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • มหาวชิรมงกุฎ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   
เกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับ
 
 • รางวัลอาจารย์แพทย์ทางคลินิกดีเด่นพร้อมเงินรางวัล จากกองทุนเจ้าพระยาสมเด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)
 • รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย (ร่วมกับนิพนธ์ พวงวรินทร์)
 

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,610,142  คน
ผู้ชมออนไลน์   4