หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/โรงเรียน

อาจารย์ทม เกตุวงศา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

รองศาสตราจารย์ วีระชัย สายจันทา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นางพรพิมล มโนชัย

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

รักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยา

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง

ผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม)

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์

ผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม)

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

 

ผู้อำนวยการหน่วยงานส่วนกลาง

นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย

ผู้อำนวยการกองกลาง

(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์

ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล

(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นายสุนทร เดชชัย

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นายจักริน เพชรสังหาร

ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นางสิริพร ศิระบูชา

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

(ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

( ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู่

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

 

นางณัฐยา จอมพุทรา

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

 

นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

 

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,048,842  คน
ผู้ชมออนไลน์   9