หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายปัญญา ถนอมรอด

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัตินายกสภามหาวิทยาลัย

 

 

ทำเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสราวุธ เบญจกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติ
นายชัยยศ ปัญจบุตรชัย ประวัติ
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประวัติ
นายประสงค์ พูนธเนศ ประวัติ

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ประวัติ
ศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา ประวัติ
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ประวัติ
นายวรวิทย์ เจนธนากุล ประวัติ
นายวิชาญ ธรรมสุจริต ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง
ประวัติ
นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
ประวัติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ประวัติ
รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา ประวัติะวัติ

 กรรมการสภาโดยตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มะเสนา

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา

ประธานสภาคณาจารย์
ประวัต

 กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มรองอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มคณบดี
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-ศูนย์

นางพรพิมล มโนชัย

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

  ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้แทนคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย

สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงครามชัย ลีทองดี

สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติ
อาจารย์ อนิรุทธิ์ ผงคลี

สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร วงศ์จันทรา

สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ สินศิริ

สังกัดคณะเทคโนโลยี

ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้แทนข้าราชการ
นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม ประวัติ
นางสาวธัญภา สอนสา ประวัติ

 กรรมการและเลขานุการสภา
รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ประวัติ
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,335,868  คน
ผู้ชมออนไลน์   12