หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายสราวุธ เบญจกุล

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติ

 

 

ทำเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติ

นางเมธินี เทพมณี

ประวัติ
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประวัติ
นายประสงค์ พูนธเนศ ประวัติ

รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา ประวัติ
ศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา ประวัติ
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ประวัติ
นายวรวิทย์ เจนธนากุล ประวัติ
นายวิชาญ ธรรมสุจริต ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง
ประวัติ
นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
ประวัติ
ศาสตราจารย เกียรติคุณ ประเสริฐ โศภน
ประวัติ
นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช
ประวัติ

 กรรมการสภาโดยตำแหน่ง
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
ประธานสภาคณาจารย์
ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มรองอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ประวัติ

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-ศูนย์

นางพรพิมล มโนชัย
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้แทนคณาจารย์
 
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติ
อาจารย์จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา
สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แก้ววังชัย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ สินศิริ
สังกัดคณะเทคโนโลยี

ประวัติ
รองศาสตราจารย์ สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประวัติ

 กรรมการสภา ประเภทผู้แทนข้าราชการ
นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย ประวัติ
นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ประวัติ

 กรรมการและเลขานุการสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
ประวัติ
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,979,242  คน
ผู้ชมออนไลน์   4