หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

รองอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

 

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิจันทร์ ทองคำ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และบริหารทรัพย์สิน
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นบปนม แก้วหานาม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่

( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

อาจารย์อังคณา พรมรักษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลสุชดา ศิริสม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและบริหารระบบการเงินและพัสดุ
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการเกษตรและพัฒนาพื้นที่นาสีนวน
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

 
อาจารย์ดาริกา โพธิรุกข์
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
 
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )
 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,121,590  คน
ผู้ชมออนไลน์   5