หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
หน่วยงานสนับสุนนการเรียนการสอน
หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี)
     :: สำนักงานอธิการบดี      :: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
     :: กองกลาง           ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
          งานสารบรรณ           ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC)
          งานการประชุม              หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มมส
          งานประสานงาน มมส           ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     :: กองแผนงาน           ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     :: กองการเจ้าหน้าที่           พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     :: กองกิจการนิสิต           โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
     :: กองคลังและพัสดุ      :: กองอาคารสถานที่
     :: กองบริการการศึกษา           งานบริการหอพักนิสิต - อาคารชุดอาศัยบุคลากร
     :: กองทะเบียนและประมวลผล      :: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)           กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
     :: บัณฑิตวิทยาลัย           กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์
     :: สำนักคอมพิวเตอร์           กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
     :: สำนักวิทยบริการ      :: สำนักตรวจสอบภายใน
     :: สำนักศึกษาทั่วไป      :: ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
        
   
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,034,902  คน
ผู้ชมออนไลน์   10