หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ
 
      หลักสูตร หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
   1 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   20106 ภาษาไทย 132 4 2.00
   20107 ภาษาไทย 135 4 2.00
   20108 ภาษาอังกฤษ 140 4 2.00
   20113 การพัฒนาชุมชน 130 4 2.00
   20115 ประวัติศาสตร์ 140 4 2.00
   20181 ภาษาเวียดนาม 18 4 2.00
   20183 ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 18 4 2.00
   20184 ภาษาญี่ปุ่น 18 4 2.00
   20185 ภาษาเขมร 18 4 2.00
   20553 ภาษาเกาหลี 18 2 2.00
   20554 ภาษาฝรั่งเศส 18 4 2.00
   2013903 ภาษาอังกฤษ 142 4 2.00
   2013910 การพัฒนาชุมชน 135 4 2.00
   2014501 ภาษาไทย 131 4 2.00
   2014704 ภาษาจีน 141 4 2.00
   2014705 ภาษาเวียดนาม 141 4 2.00
   2014706 ภาษาเขมร 141 4 2.00
   2014707 ภาษาลาว 141 4 2.00
   2014709 ภาษาฝรั่งเศส 141 4 2.00
   2014712 ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 141 4 2.00
   2014713 ศาสนาและปรัชญา 138 4 2.00
   2014714 ภาษาเกาหลี 139 2 2.00
   2014802 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 136 4 2.00
   2014808 ภาษาญี่ปุ่น 140 4 2.00
   2014810 การพัฒนาชุมชน 130 4 2.00
   2014901 ภาษาไทย 129 4 2.00
   2014902 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 136 4 2.00
   2014903 ภาษาอังกฤษ 137 4 2.00
   2014904 ภาษาจีน 141 4 2.00
   2014905 ภาษาเวียดนาม 141 4 2.00
   2014906 ภาษาเขมร 141 4 2.00
   2014907 ภาษาลาว 141 4 2.00
   2014908 ภาษาญี่ปุ่น 140 4 2.00
   2014909 ภาษาฝรั่งเศส 141 4 2.00
   2014910 การพัฒนาชุมชน 130 4 2.00
   2014911 ประวัติศาสตร์ 132 4 2.00
   2014912 ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 141 4 2.00
   2014913 ศาสนาและปรัชญา 138 4 2.00
   2014914 ภาษาเกาหลี 142 2 2.00
   2015115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 138 4 2.00
   2 : คณะวิทยาศาสตร์   
   20203 ชีววิทยา 125 4 2.00
   20207 สถิติ 129 4 2.00
   20208 ฟิสิกส์ประยุกต์ 169 4 2.00
   20222 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายพลังงาน 128 4 2.00
   20223 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายอิเล็กทรอนิกส์ 128 4 2.00
   2024106 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายพลังงาน 128 4 2.00
   2024107 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายอิเล็กทรอนิกส์ 128 4 2.00
   2024304 คณิตศาสตร์ 135 4 2.00
   2024305 ฟิสิกส์ 132 4 2.00
   2024701 เคมี 131 4 2.00
   2024702 ชีววิทยา 127 4 2.00
   2024703 สถิติ แผน 1 131 4 2.00
   2024708 สถิติ แผน 2 131 4 2.00
   2024801 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายพลังงาน 136 4 2.00
   2024802 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายอิเล็กทรอนิกส์ 136 4 2.00
   2024901 เคมี 131 4 2.00
   2024902 ชีววิทยา 127 4 2.00
   2024903 สถิติ แผน 1 131 4 2.00
   2024904 คณิตศาสตร์ 126 4 2.00
   2024905 ฟิสิกส์ 130 4 2.00
   2024906 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายพลังงาน 136 4 2.00
   2024907 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายอิเล็กทรอนิกส์ 136 4 2.00
   2024908 สถิติ แผน 2 131 4 2.00
   2025009 จุลชีววิทยา 130 4 2.00
   3 : คณะวิศวกรรมศาสตร์   
   20304 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 150 4 2.00
   20306 วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) 149 4 2.00
   20309 วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 150 4 2.00
   20310 เทคโนโลยีการจัดการ 150 4 2.00
   2030000 วิศวกรรมศาสตร์ 33 8 2.00
   2034201 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 150 4 2.00
   2034202 วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) 149 4 2.00
   2034203 เทคโนโลยีการจัดการ 150 4 2.00
   2034204 วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 150 4 2.00
   2034205 วิศวกรรมโยธา (ระบบอาคาร) 149 4 2.00
   2034800 วิศวกรรมศาสตร์ 32 8 2.00
   2034801 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 149 4 2.00
   2034802 วิศวกรรมการผลิต 148 4 2.00
   2034803 เทคโนโลยีการจัดการ 149 4 2.00
   2034804 วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 149 4 2.00
   2034805 วิศวกรรมโยธา (ระบบอาคาร) 144 4 2.00
   2034900 วิศวกรรมศาสตร์ 32 8 2.00
   2034901 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 149 4 2.00
   2034902 วิศวกรรมการผลิต 148 4 2.00
   2034903 เทคโนโลยีการจัดการ 149 4 2.00
   2034904 วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 149 4 2.00
   2034905 วิศวกรรมระบบอาคาร 144 4 2.00
   2034906 วิศวกรรมชีวภาพ 150 4 2.00
   2035001 วิศวกรรมโยธา 150 4 2.00
   2035004 วิศวกรรมเครื่องกล 150 4 2.00
   2035102 วิศวกรรมการผลิต 150 4 2.00
   2035107 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 150 4 2.00
   2035108 วิศวกรรมไฟฟ้า 150 4 2.00
   2035109 วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 150 4 2.00
   4 : คณะพยาบาลศาสตร์   
   2044101 พยาบาลศาสตร์ 143 4 2.00
   2047101 พยาบาลศาสตร์ 143 4 2.00
   2049101 พยาบาลศาสตร์ 143 4 2.00
   5 : คณะศึกษาศาสตร์   
   20551 การบริหารการศึกษา 18 4 2.00
   2054701 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 166 5 2.00
   2054702 คณิตศาสตร์ 168 5 2.00
   2054703 สังคมศึกษา 167 5 2.00
   2054704 ภาษาอังกฤษ 166 5 2.00
   2054705 ภาษาไทย 166 5 2.00
   2054706 การศึกษาปฐมวัย 166 5 2.00
   2054707 การศึกษาพิเศษ 166 5 2.00
   2054708 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 1 130 5 2.00
   2054709 จิตวิทยา 131 5 2.00
   2054710 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2 130 5 2.00
   2054901 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 166 5 2.00
   2054902 คณิตศาสตร์ 168 5 2.00
   2054903 สังคมศึกษา 167 5 2.00
   2054904 ภาษาอังกฤษ 166 5 2.00
   2054905 ภาษาไทย 166 5 2.00
   2054906 การศึกษาปฐมวัย 166 5 2.00
   2054907 การศึกษาพิเศษ 166 5 2.00
   2054908 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 1 130 5 2.00
   2054909 จิตวิทยา 131 5 2.00
   2054910 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2 130 5 2.00
   2055011 วิทยาศาสตร์การกีฬา 125 4 2.00
   6 : คณะศิลปกรรมศาสตร์   
   20602 นาฏยศิลป์ 141 4 2.00
   20603 ทัศนศิลป์ 141 4 2.00
   2063901 ทัศนศิลป์ 143 4 2.00
   2063902 นาฏยศิลป์ 143 4 2.00
   2064901 ทัศนศิลป์ 141 4 2.00
   2064902 นาฏยศิลป์ 141 4 2.00
   2065001 ทัศนศิลป์ 140 4 2.00
   2065002 ศิลปการแสดง 139 4 2.00
   7 : คณะเภสัชศาสตร์   
   2074101 เภสัชศาสตร์ 242 6 2.00
   2074901 บริบาลเภสัชกรรม 210 6 2.00
   8 : คณะเทคโนโลยี   
   20801 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 130 4 2.00
   20803 เทคโนโลยีชีวภาพ 132 4 2.00
   20804 เทคโนโลยีการผลิตพืช 129 4 2.00
   20805 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 129 4 2.00
   20810 เทคโนโลยีชีวภาพ 137 4 2.00
   20811 เทคโนโลยีการผลิตพืช 136 4 2.00
   20812 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 136 4 2.00
   2084601 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 142 4 2.00
   2084602 เทคโนโลยีชีวภาพ 139 4 2.00
   2084603 เทคโนโลยีการผลิตพืช 138 4 2.00
   2084901 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 140 4 2.00
   2084902 เทคโนโลยีชีวภาพ 137 4 2.00
   2084903 เทคโนโลยีการผลิตพืช 136 4 2.00
   2084904 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 136 4 2.00
   2085003 เทคโนโลยีการผลิตพืช 136 4 2.00
   2085005 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 136 4 2.00
   2085006 นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ 139 4 2.00
   2085101 เทคโนโลยีการอาหาร 136 4 2.00
   9 : คณะการบัญชีและการจัดการ   
   20901 การจัดการ 129 4 2.00
   20902 การตลาด 129 4 2.00
   20903 การบัญชี 132 4 2.00
   20904 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 129 4 2.00
   2094807 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 134 4 2.00
   2094904 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 129 4 2.00
   2094906 การบริหารการเงิน 134 4 2.00
   2095102 การตลาด 129 4 2.00
   2095103 การจัดการ 129 4 2.00
   2095104 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 129 4 2.00
   2095114 บัญชีบัณฑิต 132 4 2.00
   10 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
   21301 การท่องเที่ยวและโรงแรม 129 4 2.00
   2104401 การท่องเที่ยวและโรงแรม 131 4 2.00
   2104901 การท่องเที่ยวและโรงแรม 129 4 2.00
   2104902 การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ 135 4 2.00
   2105001 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 130 4 2.00
   11 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   
   20604 นฤมิตศิลป์ 141 4 2.00
   20605 สถาปัตยกรรม 180 5 2.00
   20606 สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 180 5 2.00
   2113903 นฤมิตศิลป์ 140 4 2.00
   2114001 สถาปัตยกรรม 180 5 2.00
   2114002 สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 179 5 2.00
   2114901 สถาปัตยกรรม 180 5 2.00
   2114902 สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 180 5 2.00
   2114903 นฤมิตศิลป์ 141 4 2.00
   2114904 สถาปัตยกรรมภายใน 178 5 2.00
   2115101 สถาปัตยกรรม 175 5 2.00
   12 : คณะวิทยาการสารสนเทศ   
   20123 สารสนเทศศาสตร์ 133 4 2.00
   20159 การสื่อสารมวลชน 130 4 2.00
   20302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 134 4 2.00
   20303 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 134 4 2.00
   21201 สื่อนฤมิต 131 4 2.00
   2124001 สารสนเทศศาสตร์ 135 4 2.00
   2124204 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 136 4 2.00
   2124206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 136 4 2.00
   2124302 การสื่อสารมวลชน 132 4 2.00
   2124705 สื่อนฤมิต 133 4 2.00
   2124801 สารสนเทศศาสตร์ 141 4 2.00
   2124802 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 134 4 2.00
   2124803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 133 4 2.00
   2124901 สารสนเทศศาสตร์ 141 4 2.00
   2124902 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 134 4 2.00
   2124903 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 133 4 2.00
   2124905 สื่อนฤมิต 131 4 2.00
   2124907 นิเทศศาสตร์ 135 4 2.00
   2124908 ภูมิสารสนเทศ 130 4 2.00
   2124910 นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 135 4 2.00
   2124911 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 135 4 2.00
   2124912 นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 135 4 2.00
   13 : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
   23101 การเมืองการปกครอง 129 4 2.00
   23102 บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 129 4 2.00
   2134701 การเมืองการปกครอง 130 4 2.00
   2134702 บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 130 4 2.00
   2134703 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 139 4 2.00
   2134704 นิติศาสตร์ 145 4 2.00
   2134705 นิติศาสตร์และสิทธิมนุษยชนศึกษา 232 5 2.00
   2134807 สิทธิมนุษยชนศึกษา 125 2 2.00
   2134808 การปกครองท้องถิ่น 120 2 2.00
   2134809 การปกครองท้องถิ่น 0 2 2.00
   2134901 การเมืองการปกครอง 129 4 2.00
   2134902 บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 129 4 2.00
   2134903 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 139 4 2.00
   2134904 นิติศาสตร์ 145 4 2.00
   2134905 นิติศาสตร์และสิทธิมนุษยชนศึกษา 290 5 2.00
   2134907 สิทธิมนุษยชนศึกษา 0 2 2.00
   2134908 การปกครองท้องถิ่น 120 2 2.00
   14 : คณะสาธารณสุขศาสตร์   
   2144101 สาธารณสุขศาสตร์ 128 4 2.00
   2144802 โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 130 4 2.00
   2144901 สาธารณสุขศาสตร์ 128 4 2.00
   2144902 โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 130 4 2.00
   2145001 สาธารณสุขศาสตร์ 126 4 2.00
   2145002 สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ) 126 4 2.00
   2145103 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 128 4 2.00
   15 : คณะแพทยศาสตร์   
   2154701 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 136 2 2.00
   2154801 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 139 2 2.00
   17 : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
   20806 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 125 4 2.00
   20813 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 137 4 2.00
   2084605 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 139 4 2.00
   2084905 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 137 4 2.00
   2175001 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 137 4 2.00
   2175102 สิ่งแวดล้อมศึกษา 128 4 2.00
   2175105 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 140 4 2.00
   18 : คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์   
   2084604 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 138 4 2.00
   2185001 สัตวศาสตร์ 134 4 2.00
   2185102 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 242 4 2.00
   2185103 ประมง 135 4 2.00
   20 : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   
   20601 ดุริยางคศิลป์ 141 4 2.00
   2063903 ดุริยางคศิลป์ 141 4 2.00
   2064903 ดุริยางคศิลป์ 141 4 2.00
   2065103 ดุริยางคศิลป์ 120 4 2.00
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,830,721  คน
ผู้ชมออนไลน์   18