หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
 
      หลักสูตร หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
   5 : คณะศึกษาศาสตร์   
   30519 พลศึกษา 74 4 2.00
   15 : คณะแพทยศาสตร์   
   3154701 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 72 2 2.00
 
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 
      หลักสูตร หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
   3 : คณะวิศวกรรมศาสตร์   
   70303 วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) 139 4 2.00
   70304 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 142 4 2.00
   70305 วิศวกรรมโยธา (ระบบอาคาร) 127 4 2.00
   70306 วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) 143 4 2.00
   70307 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 146 4 2.00
   7034201 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 149 4 2.00
   7034202 วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) 146 4 2.00
   7034203 เทคโนโลยีการจัดการ 149 4 2.00
   7034204 วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 142 4 2.00
   7034205 วิศวกรรมโยธา (ระบบอาคาร) 145 4 2.00
   7034801 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 145 4 2.00
   7034802 วิศวกรรมการผลิต 142 4 2.00
   7034803 เทคโนโลยีการจัดการ 148 4 2.00
   7034804 วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 141 4 2.00
   7034805 วิศวกรรมโยธา (ระบบอาคาร) 140 4 2.00
   7034901 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 145 4 2.00
   7034902 วิศวกรรมการผลิต 142 4 2.00
   7034903 เทคโนโลยีการจัดการ 148 4 2.00
   7034904 วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 141 4 2.00
   7034905 วิศวกรรมระบบอาคาร 140 4 2.00
   7035001 วิศวกรรมโยธา 150 4 2.00
   7035004 วิศวกรรมเครื่องกล 150 4 2.00
   7035102 วิศวกรรมการผลิต 150 4 2.00
   7035107 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 150 4 2.00
   7035108 วิศวกรรมไฟฟ้า 150 4 2.00
   7035109 วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 150 4 2.00
   4 : คณะพยาบาลศาสตร์   
   70401 พยาบาลศาสตร์ 75 4 2.00
   7044901 พยาบาลศาสตร์ 78 4 2.00
   9 : คณะการบัญชีและการจัดการ   
   70901 การจัดการ 80 4 2.00
   70902 การตลาด 80 4 2.00
   70903 การบัญชี 80 4 2.00
   70904 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 4 2.00
   7094701 การจัดการ 80 4 2.00
   7094702 การตลาด 80 4 2.00
   7094703 บัญชีบัณฑิต 80 4 2.00
   7094704 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 4 2.00
   7094901 การจัดการ 80 4 2.00
   7094902 การตลาด 80 4 2.00
   7094903 บัญชีบัณฑิต 80 4 2.00
   7094904 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 4 2.00
   10 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
   71301 การท่องเที่ยวและโรงแรม 129 4 2.00
   7104404 การท่องเที่ยวและโรงแรม 131 4 2.00
   7104701 การโรงแรม 80 4 2.00
   12 : คณะวิทยาการสารสนเทศ   
   71201 สื่อนฤมิต 75 2 2.00
   7124801 สื่อนฤมิต 75 2 2.00
   7124802 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 73 2 2.00
   7124901 สื่อนฤมิต 75 2 2.00
   7124902 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 73 2 2.00
   14 : คณะสาธารณสุขศาสตร์   
   70701 สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ) 74 4 2.00
   7144101 สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ) 74 4 2.00
   7144102 สาธารณสุขศาสตร์ (จ-ศ) 74 4 2.00
   7144803 โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 74 4 2.00
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,830,748  คน
ผู้ชมออนไลน์   17