หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติครั้งที่ 10
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สน...
ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563
 
  รางวัล จากการแข่งขัน International Sci Art Image C...
  รางวัลนำเสนอผลงาน The 7th International Conference...
  รางวัลผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา...
มมส จัดการประชุมสมัยสามัญของสภานิสิต ครั้งที่ 1/2564
 
  มมส ติดอันดับ University Impact Rankings 2021 โดย ...
  มมส เปิดใช้ถนน 2 เส้นทาง... ขับขี่ปลอดภัย ไปมาสะดว...
  มมส คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะนิสิตและบุคลากร หลัง...
รายการ ก้าวต่อไป มมส : ตอน การปรับปรุงถนนภายในมหาว...
 
  รายการ “โฆษก อว.” EP1 : กระทรวงการอุดมศึกษา​ ว​ิทยาศาสตร์​ วิจัยและ​นวัตกรรม​ (อว.)​
  มมส ทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ 2564
  ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

กองกิจการนิสิต ประกาศขยายเวลาการรับสมัครองค์กรนิสิตและนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  (อ่าน 48) 
กรมบัญชีกลาง ขยายเวลาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ..... จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  (อ่าน 8) 
ขอความร่วมมือ (ผู้ประกอบการ ร้านค้า และนิสิต) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ในระบบออนไลน์ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564)  (อ่าน 13) 
ขอความร่วมมือ (บุคลากรภายในหน่วยงาน) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ในระบบออนไลน์ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564)  (อ่าน 11) 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564)  (อ่าน 23) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

ขอเชิญนิสิตและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม MSU JOBFAIR ONLINE 2021 By JOBBKK  (อ่าน 34)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 34)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 16 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 72)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 33)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

คณะการบัญชีและการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า(ระบบพิเศษ) ประเภทสอบข้อเขียน และประเภทสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 31) 
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (อ่าน 67)
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 320)
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 3608)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

สรุปจำนวนตำแหน่งงานสำหรับการฝึกประสบการณ์นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3/2563 (เพิ่มเติม)  (อ่าน 17)
ขอความร่วมมือนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ตอบข้อมูลในแบบคัดกรอง ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการดูแลนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19  (อ่าน 25)
สรุปผลสำรวจตำแหน่งงานสำหรับการฝึกประสบการณ์นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3/2563  (อ่าน 337)
Facebook สหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 260)
สหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 263)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวฝึกงานทั้งหมด  

ขอเชิญนิสิตและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม MSU JOBFAIR ONLINE 2021 By JOBBKK  (อ่าน 34)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 34)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 16 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 72)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 33)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 6 อัตรา  (อ่าน 102)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

กองกิจการนิสิต ประกาศขยายเวลาการรับสมัครองค์กรนิสิตและนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  (อ่าน 48) 
ขอความร่วมมือ (ผู้ประกอบการ ร้านค้า และนิสิต) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ในระบบออนไลน์ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564)  (อ่าน 13) 
คณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริต ประกาศขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ บ้านเมืองสุจริต  (อ่าน 125) 
ขอความร่วมมือนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปี ที่จะเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ตอบข้อมูลในแบบคัดกรอง ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการดูแลนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19  (อ่าน 33)
ขอความร่วมมือนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ตอบข้อมูลในแบบคัดกรอง ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการดูแลนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19  (อ่าน 25)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,708,514  คน
ผู้ชมออนไลน์   3
 
Logo Msu