หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
  ขอเชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร...
  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิ...
   ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจ...
ทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2562
 
  รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภา...
  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุ...
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GCON 2019
มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งที่ 2/2562
 
  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่วางแผนพัฒน...
  มมส จัดประชุมกลุ่มรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนอุดมศึกษา ...
  มมส จัด FRIENDS Internationalization at Home Capac...
มมส พัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เขียนโครงการวิจัยอย่างไร...
 
  10 วิธี ช่วยลดภาวะโลกร้อน
  มมส จัดโครงการนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (MSU International Education Fair 2019)
  มมส ปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2562
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

แผนการแจกบัตรประจำตัวนิสิตครั้งที่ 1 รอบวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562  (อ่าน 10) 
ตารางแผนการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (อ่าน 13) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนนำสุนัขและแมว เข้าร่วมตรวจสุขภาพสัตว์ ทำหมัน และฉีดวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  (อ่าน 20)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในหัวข้อ : ข้อเท็จจริง และหลักฐานทางวิชาการของกัญชา  (อ่าน 17)
ขอเชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์กับคณาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม PH201 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 24)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในหัวข้อ : ข้อเท็จจริง และหลักฐานทางวิชาการของกัญชา  (อ่าน 17)
ขอเชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์กับคณาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม PH201 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 24)
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย  (อ่าน 40)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรอาหารไทยอาหารยุโรปและขนมไทย (ระยะสั้น) โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (อ่าน 43)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Oral Microbiology and Oral Immunology (ICOMOI)” ครั้งที่ 2 (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 39)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องประจำปี 2563-2564  (อ่าน 70)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 53)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนทางการวิจัย Austrian SP24 Fund of research Visit   (อ่าน 50)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน จำนวน 6,000 ดอลล่าสหรัฐ (จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 ดอลล่าสหรัฐ) ภายใต้โครงการ Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 80)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Oral Microbiology and Oral Immunology (ICOMOI)” ครั้งที่ 2 (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 39)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 155)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2562)  (อ่าน 327)
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 42 อัตรา (ครั้งที่ 4/2562)  (อ่าน 547)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องประจำปี 2563-2564  (อ่าน 70)
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการประกวดวรรณศิลป์ถิ่นอีสานชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562  (อ่าน 31)
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019 ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร  (อ่าน 35)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน จำนวน 6,000 ดอลล่าสหรัฐ (จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 ดอลล่าสหรัฐ) ภายใต้โครงการ Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 80)
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเงินอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 77)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 155)
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2563  (อ่าน 23)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2562)  (อ่าน 327)
ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานและฝากประวัติหางาน ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ฯจัดหางานให้บัณฑิต (http://www.acad.msu.ac.th/cscg)  (อ่าน 1768)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในหัวข้อ : ข้อเท็จจริง และหลักฐานทางวิชาการของกัญชา  (อ่าน 17)
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย  (อ่าน 40)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Oral Microbiology and Oral Immunology (ICOMOI)” ครั้งที่ 2 (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 39)
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ International Conference on Industry 4.0 - A Global Revolution in Business, Technology & Productivity ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 48)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ Transform MedEd 2020 Conference Global Challenges, Local Impact วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563 ณ royal Geographical Society & Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เปิดรับผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 43)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

แผนการแจกบัตรประจำตัวนิสิตครั้งที่ 1 รอบวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562  (อ่าน 10) 
ตารางแผนการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (อ่าน 13) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนนำสุนัขและแมว เข้าร่วมตรวจสุขภาพสัตว์ ทำหมัน และฉีดวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  (อ่าน 20)
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) ปิดปรับปรุง และย้ายสถานที่การให้บริการชั่วคราว  (อ่าน 35)
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019 ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร  (อ่าน 35)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,474,675  คน
ผู้ชมออนไลน์   13
 
Logo Msu