หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ | สายตรงอธิการบดี |     |     |
 
 
ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมชมผลงานพิพิธภัณฑ์โฮมโพด โดยในเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2558
 
  ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชา...
  ขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงกา...
รางวัลบุคคลตัวอย่างด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพ สาขาสถาบันวิชาการ
 
  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ...
  รางวัลทุนจาก Newton Fund
  รางวัลชนะเลิศการประกวด : โครงการคิดสร้างชาติ ระดมค...
มมส จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษและการทำวิจัย
 
  มมส จัดงานวันขอบคุณนักกิจกรรม ประจำปี 2557
  มมส ร่วมกับชุดปฏิบัติการอำเภอกันทรวิชัย ออกตรวจควา...
  สำนักคอมพิวเตอร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาล...
ชาว มมส ร่วมสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 
  มมส จัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ Mini_UKM ครั้งที่ 11
  มมส พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2
  มมส ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2558  (อ่าน 109)
ขอแจ้งงดใช้ห้องเรียนรวมอาคารราชนครินทร์ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557  (อ่าน 57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติโครงการเพชรพระพิฆเนศวร ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)  (อ่าน 338)
ขอเชิญชวนนิสิต นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา  (อ่าน 149)
สำนักวิทยบริการ แจ้งกำหนดวันสุดท้ายของการส่งหนังสือ  (อ่าน 55)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอแจ้งงดใช้ห้องเรียนรวมอาคารราชนครินทร์ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557  (อ่าน 57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติโครงการเพชรพระพิฆเนศวร ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)  (อ่าน 338)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 496)
เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน  (อ่าน 114)
ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมชมผลงานพิพิธภัณฑ์โฮมโพด โดยในเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2558  (อ่าน 78)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษารวมตัวกัน 5 คนไม่จำกัดมหาวิทยาลัย ส่งแผนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ห้องสมุดมีชีวิต ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท  (อ่าน 22)
มีไอเดียดีๆ เพื่อสังคม อย่าช้า ส่งโครงการเข้ามา ขอรับทุนรวม 300,000 บาท กับโครงการ : เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2  (อ่าน 34)
ทุนการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 15 ทุน (ขยายเพิ่มเติม)  (อ่าน 47)
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รับสมัครทุนระดับปริญญาโท-เอก รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 46)
มจธ. มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ  (อ่าน 57)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 47) 
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 109) 
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 66)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 212)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 77)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาจ้างเหมาทำป้อมยามจุดตรวจ จำนวน 16 หลัง ของกองอาคารสถานที่  (อ่าน 6) 
เปิดสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ของสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 11) 
เปิดสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 11) 
เปิดสอบราคาจ้างเหมาตัดชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 211 ชุด ของกองอาคารสถานที่  (อ่าน 27)
ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางระบบรักษาความปลอดภัยห้องสมุด จำนวน 1 รายการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  (อ่าน 19)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
. E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   6,657,078  คน
ผู้ชมออนไลน์   36  คน