หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดงานสัมมนา L...
  เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Internationa...
  ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำป...
รางวัล Silver Award การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
 
  รางวัลในงาน MOS World Championship
  รางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31
  รางวัลชนะเลิศ การประกวดความเรียง ประเภทอุดมศึกษา ...
สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา
 
  มมส จัดกิจกรรมการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2...
  มมส ประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย –กัมพูชาด้านการเ...
  มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...
มมส จัดกิจกรรมการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2...
 
  VOICE OF MSU : นโยบายการบริหารจัดการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  มมส ประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย-กัมพูชาด้านการเกษตร
  พื้นฐานการการเมืองก่อนการปฏิรูป
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

เกณฑ์คุณสมบัติบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดุนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559  (อ่าน 32)
การปรับปรุงอัตรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  (อ่าน 49) 
เชิญนิสิต บุคลากร มมส ร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  (อ่าน 27) 
ขอแจ้งเลื่อนงานพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น  (อ่าน 158)
สำนักวิทยบริการขอแนะนำ Collection miniTCDC แหล่งสารสนเทศด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์  (อ่าน 96)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 18) 
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 74/2559 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 96) 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 75/2559 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 126) 
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 68/2559 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 45) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 69/2559 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 72) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซ่มหลังคาอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะพยาบาลศาสตร์  (อ่าน 3) 
ให้เสนอแนะ หรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษรโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบสองประตู ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 9) 
ให้เสนอแนะ หรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษรโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์พร้อมระบบเป่าแห้งแบบสองประตู อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 10) 
เปิดสอบราคาซื้อซองบังคับโค จำนวน 14 ซอง คณะสัตวแพทยศาสตร์   (อ่าน 1136)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 18) 
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 74/2559 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 96) 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 75/2559 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 126) 
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 68/2559 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 45) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 69/2559 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 72) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 มมส เข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุน Southern Cross University จากสถาบัน Southern Cross University วันที่ 6 กันยายน 2559  (อ่าน 7) 
เชิญนิสิต บุคลากร มมส ร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  (อ่าน 27) 
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้าร่วมงาน 2016 Postgraduate Symposium on Green Engineering and Technology วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 41)
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทีมละ 3 คน เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งาน ACM-ICPC ประเทศไทย ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2559 - 14 กันยายน 2559  (อ่าน 36)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Invitation of Borneo Youth Leadership Conference 2016 วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 35)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 มมส เข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุน Southern Cross University จากสถาบัน Southern Cross University วันที่ 6 กันยายน 2559  (อ่าน 7) 
ขอเชิญร่วมโครงการฉายหนัง The Hunting Ground และเสวนาเรื่อง ความเป็นธรรมทางเพศ และการแข่งขันประกวดเรียงความ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท  (อ่าน 40)
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทีมละ 3 คน เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งาน ACM-ICPC ประเทศไทย ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2559 - 14 กันยายน 2559  (อ่าน 36)
สำนักวิทยบริการขอแนะนำ Collection miniTCDC แหล่งสารสนเทศด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์  (อ่าน 96)
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมฯ และนิสิต มมส เข้าร่วมโครงการ Summer Course Program 2016 on Eco DRR in Yogyakarta, Indonesia   (อ่าน 48)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   7,855,771  คน
ผู้ชมออนไลน์   14