หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
 
  ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรร...
  ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมและบริการการออกกำลังกา...
รางวัลชนะเลิศดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 8
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษา...
  รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิเทศสัมพันธ์มืออาชีพสู่อาเซียน
 
  มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดวงโปงลางแล...
  มมส จัด MSU Challenge Day 2016
  วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มมส ครบรอบ 8 ปี
รายการ เก็บตก มมส (27 กันยายน 2559)
 
  MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2559
  ข่าวนอกลู่ : เปิดป้ายชื่ออาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส : ช่อง 3 (27 ก.ย. 59)
  มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559  (อ่าน 107) 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ MHK-MSU Mini-Half Marathon ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อ่าน 43) 
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  (อ่าน 237)
ขอขยายเวลาการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2559  (อ่าน 142)
การดำเนินการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่มา การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณในการดำเนินงานเบิกจ่ายการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1-2559 ณ วันที่ 1 กันยายน 2559)  (อ่าน 401)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้าร่วมงาน 2016 Postgraduate Symposium on Green Engineering and Technology วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 182)
เชิญบุคลากร มมส เข้าร่วมงาน Invitation to Participate in The 3rd International Plant Breeding Conference วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 162)
เชิญบุคลากร มมสร่วมงาน Advanced Materials Conference 2016วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 160)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้าร่วมงาน 2016 Postgraduate Symposium on Green Engineering and Technology วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 116)
ขอเชิญบุคลากร มมส ส่งบทความวิชาการในหัวขัอดังต่อไปนี้ เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 12th QS-APPLE ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 155)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนา บุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 97)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประกาศ ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 91)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประกาศ ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 70)
ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (ผ่าน วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 103)
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน พิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (เปลี่ยนแปลง)  (อ่าน 173)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์)  (อ่าน 25) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 136) 
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 73)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนัก งานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 149)
กองอาคารสถานที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  (อ่าน 65)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทันตกรรม จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 1) 
เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องผสมพอลีเมอร์แบบปิด จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 1) 
เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือวัดและแหล่งจ่าย จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 1) 
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 40 รายการ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 3  (อ่าน 1) 
เปิดประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  (อ่าน 53)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 136) 
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 73)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนัก งานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 149)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 91)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเทคโนโลยี ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 88/2559  (อ่าน 153)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้าร่วมงาน 2016 Postgraduate Symposium on Green Engineering and Technology วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 182)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้าร่วมงาน 2016 Postgraduate Symposium on Green Engineering and Technology วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 116)
เชิญนิสิตและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์มมส สมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Deep Sequencing in Infectious Diseases Workshop  (อ่าน 216)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ TARC International Conference 2016  (อ่าน 173)
เชิญนิสิต และบุคลากร มมส เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Conference on Advanced Computing & Communication Technologies   (อ่าน 160)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   7,996,506  คน
ผู้ชมออนไลน์   31