หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560
 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญ มหากฐิน พิธีบ...
  ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ...
  ขอเชิญชม สารอีสาน Folk Dance Skills 7 Choreography...
รางวัลชนะเลิศ ในการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู (Best Practice)
 
  รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560
  รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
  รางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2560
มมส จัดวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560
 
  มมส ประชาสัมพันธ์และรับบริจาคปัจจัยกฐินสามัคคี มมส...
  มมส จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง...
  มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีฯ ผู้อำนวยการสถาบันขง...
คุยข่าวเย็นช่อง8 : มมส รวมกันใจประดับภาพพระบรมสาทิ...
 
  นักข่าวพลเมือง : สมาร์ท ดี ฟาร์มเมอร์เกษตรกร 4.0 เทคโนโลยีในฟาร์มโคนม จ.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (18 ต.ค. 60)
  มมส จัดโครงการ อบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  ร้อยดวงใจ อาลัยพระพ่อภูมิพล
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ช่องทางแนะนำสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  (อ่าน 8) 
บริการตู้รับคืนหนังสือนอกสถานที่  (อ่าน 7) 
ขอเชิญชม สารอีสาน Folk Dance Skills 7 Choreography in Traditionel Styles โดยนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป  (อ่าน 10) 
ขอเชิญสำรวจนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ)  (อ่าน 27) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  (อ่าน 563)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ศูนย์ดิจิทัลคอนเท้นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 10 หลักสูตร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนธันวาคม 2561  (อ่าน 18) 
ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (อ่าน 24)
ประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “International Winter School of Physical Theatre”  (อ่าน 112)
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “9th International Neonatology Symposium: Bangkok 2018”  (อ่าน 115)
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อ.เมือง จ.ขอนแก่น  (อ่าน 177)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประกาศ ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 50)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2560  (อ่าน 30)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560  (อ่าน 35)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560  (อ่าน 37)
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (อ่าน 180)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองอาคารสถานที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ครั้งที่ 6/2560  (อ่าน 20) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 104/2560  (อ่าน 19) 
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (เฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 103/2560  (อ่าน 20) 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงานเลขนุการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์)  (อ่าน 30) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา   (อ่าน 200)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

รับสมัคร“ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประจำปี 2560  (อ่าน 51) 
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 22) 
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา (เบื้องต้น) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้มารายงานตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพั  (อ่าน 16) 
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (อ่าน 232)
โครงการประกวดแนวสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา ในโครงการ Lazada Scholarship 2017  (อ่าน 322)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

กองอาคารสถานที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ครั้งที่ 6/2560  (อ่าน 20) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 104/2560  (อ่าน 19) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา   (อ่าน 200)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 209)
กองกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 99)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ช่องทางแนะนำสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  (อ่าน 8) 
บริการตู้รับคืนหนังสือนอกสถานที่  (อ่าน 7) 
ขอเชิญชม สารอีสาน Folk Dance Skills 7 Choreography in Traditionel Styles โดยนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป  (อ่าน 10) 
ขอเชิญชวน นิสิต มมส ส่งผลงานเข้าประกวด ออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดิโอ CYBER SECURITY ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท  (อ่าน 7) 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคามจะเดินทางมาให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตชาวต่างชาติ ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลา 10.00 น. -14.00 น. ณ ห้อง American Corner คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (อ่าน 80)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,025,143  คน
ผู้ชมออนไลน์   5