หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ
 
  เชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการชุดของสะสม The Collection ...
  ขอเชิญตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ปีที่ 6 เข้ารับบร...
  ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมและบริการการออกกำลังกา...
รางวัลให้บริการเครื่องช่วยฟังได้มาตรฐาน
 
  รางวัลแชมป์นวัตกรรมช่วยผู้พิการทางสายตา พร้อมด้วยอ...
  ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทย...
  รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักรา...
มมส จัดโครงการจัดการความรู้ด้านวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 22
 
  คณะเภสัชศาสตร์ มมส นำผู้เชี่ยวชาญเข้าพบผู้บริหารใน...
  มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
  โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับรางวัลให้บริการเครื่องช่ว...
มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
 
  ข่าวเก็บตก : ม.มหาสารคาม จัดประกวดเทพีสงกรานต์ประเภท 2 : ช่อง 3 (28 เม.ย. 59)
  MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2559
  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจและต้อนรับการรายงานตัวใหม่ (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ : ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์  (อ่าน 8) 
ขอเชิญตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ปีที่ 6 เข้ารับบริการ ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  (อ่าน 19) 
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558  (อ่าน 26) 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 113)
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมทุนภายใต้กองทุนนิวตันระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย  (อ่าน 51)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “The 2nd Symphonit 2016 Embracing Diversity for Better Tourism Futures  (อ่าน 25)
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมทุนภายใต้กองทุนนิวตันระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย  (อ่าน 51)
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Genomics and Genetics Conference 2016  (อ่าน 32)
เชิญชวน ส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วม งานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 <ส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม ส่งภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559>  (อ่าน 229)
เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนสำหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (ASEAN Workshop on X-ray Absorption Spectroscopy : AWX2016)  (อ่าน 140)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 3/2559  (อ่าน 3) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วิจัยชุมชน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 245)
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2559  (อ่าน 162)
กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   (อ่าน 76)
สำนักวิทยบริการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 206)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงอาหารสำหรับนิสิตและบุคลากร จำนวน 1 งาน ของคณะการบัญชีและการจัดการ  (อ่าน 65)
เปิดสอบราคาจ้างงานปรับปรุงฝ้าเพดานหอพักบรบือ จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่  (อ่าน 42)
เปิดสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างหอพระและศาลาราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2 ) ของคณะพยาบาลศาสตร์  (อ่าน 52)
ประกาศผลการสอบราคาซื้อแผงวงจรขยายหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP-Phone) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักคอมพิวเตอร์   (อ่าน 36)
เปิดสอบราคาซื้อซองบังคับโค จำนวน 14 ซอง คณะสัตวแพทยศาสตร์   (อ่าน 836)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. รับสมัครศึกษาต่อ
 2. ทุนการศึกษา
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558  (อ่าน 26) 
ขอเชิญนิสิต มมส เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น International Exchange Program in Germany: Study Semester   (อ่าน 24)
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 31  (อ่าน 21)
เชิญชวน นิสิต เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าวในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11 ในหัวข้อ : สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand ชิงเงินรางวัลกว่า 1,000,000 บาท  (อ่าน 88)
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับปริญญาตรี เข้าร่วมชิงทุนรางวัลในโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 2 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล  (อ่าน 163)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 3/2559  (อ่าน 3) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559  (อ่าน 20) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วิจัยชุมชน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 245)
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2559  (อ่าน 162)
กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   (อ่าน 76)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าโครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ V-Kool Creative Challenge 2016 (ชิงทุนการศึกษาและของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท )  (อ่าน 6) 
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ : ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์  (อ่าน 8) 
ขอเชิญตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ปีที่ 6 เข้ารับบริการ ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  (อ่าน 19) 
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสาร ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี)  (อ่าน 41)
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี)  (อ่าน 38)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   7,562,017  คน
ผู้ชมออนไลน์   14